KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til Joseph

Underordning i ekteskapet - en ordning gitt av Gud.

Først, hva tror vi om Guds ord?
Er det for i dag? 
Er det uforanderlig? 
Har vi "kommet lengre"  i dag slik at vi må tilpasse ordet til oss? 
Beskriver bibelen "det ideelle" som vi ikke kan forvente at noen etterstreber?
Blir det for tøft å stå på ordet ?...

Jeg tror at; 2. Tim. 3,16:
"Hele skriften er innåndet av Gud  og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet"

Så, hva sier Guds ord om underordning (å gå inn i en ordning gitt av Gud)?

Ef. 5, 22-25
"Dere koner, vær underordnet deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, slik kristus er menighetens hode. Han er frelser for kroppen. Slik menigheten underordner seg Kristus, skal derfor konene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dere ektemenn, elsk deres koner, slik Kristus elsket  menigheten og gav seg selv for den"..

I Ef. 5, 21 står det "og underordne dere hverandre i Guds frykt"..
I Bibelselskapets utgave av 2011 har dette verset blitt plassert inn under overskriften Hjem og familie, det er en feilplassering som har skapt forvirring. Ef, 5,21 hører til i et avsnitt som beskriver livet til troende generelt. livet i menigheten generelt. Der er alle underordnet hverandre for oppbygging og trøst.

1.Kor. 1,3 + 11-12
"Men jeg vil at dere skal vite at hver manns hode er Kristus , kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud"
+
"Likevel, i Herren er verken mannen uavhengig av kvinnen , eller kvinnen uavhengig av mannen. For slik som kvinnen er av mannen , slik kommer også mannen ved kvinnen, men alt er av Gud"
Åpne profilen til Joseph
forts..1.Pet. 3, 1-2
"Dere koner skal på samme måte (konteksten er underordning under myndigheter og Jesus frelsesverk) være underordnet deres egne menn, for at de, selv om noen ikke lyder ordet (ikke troende/ulydig mann), kan bli vunnet uten ord ved sine koners livsførsel, når de legger merke til deres rene ferd i Gudsfrykt"

Tit, 2,5
"Vær sindige , ærbare, huslige, gode, underordnet sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet"

Kol. 2,18
"Dere koner, underordne dere under deres menn, slik det sømmer seg i Herren. Dere ektemenn, elsk deres koner og vær ikke bitre mot dem!"

Så, hva er det Guds ord forteller oss ved disse versene?
Det forteller oss kort og greit at blant flere underordninger som er gitt av Gud er det gitt mannen å være underordnet Kristus og kvinnene er det gitt å være underordnet mannen. Mannen er følgelig familiens hode. 

Hvorfor er det slik og hvorfor er det "riktig"?
Svaret er at Gud har bestemt at det skal være slik. Hva mer trenger vi å vite?...............
Gud  har skapt menn og kvinner med ulike egenskaper for å fylle ulike roller. Utfordringen i mange samfunn er at likestillingstanken er så utbredt og inngrodd at selv født på ny troende ikke helt klarer å forholde seg til dette, men  det er Guds ord, Guds vilje. 
Underordning har en klang av undertrykking og absolutt makt over seg for det er den "underordningen" de fleste  kjenner til i praksis.
Faktisk står det i 1. Mose 2, 18 at "..Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som passer til ham, vil jeg gjøre for ham".
Åpne profilen til Joseph
forts.

Gud har skapt mann og kvinne med samme verdi, verdighet og status innfor han, men med ulike egenskaper for å fylle ulike tjenester og roller. Det betyr også at når mannen og kvinnen fyller de rollene som Gud har innstiftet i dette , så vil begge oppleve at det er en stor velsignelse for ekteskapet....tenk litt på den...
Det som står i 1. Pet. 3, 1-2 kan virke urimelig å forvente. Men, se på 1. Pet 2, 18-20 "Dere tjenestefolk skal med ærefrykt underordne dere herrene deres, ikke bare de gode og vennlige, men også de vrange. For det er godt om noen finner seg i uforskyldt lidelse fordi samvittigheten er bundet av Gud".
Gud forventer at ALLE er ydmyke og underordner seg i lydighet mot Guds ord. Det finnes ikke et menneske som ikke er underordnet.. Mannen er underordnet Kristus. Hvordan kan han da praktisere en underordning som ikke gagner både ham selv og sin kone?
Underordning som leder til synd blir selvsagt feil. Vi skal lyde Gud mer enn mennnesker.
Ut fra tekstene kan de se ut som om fokuset er på kvinnens rolle i dette og ikke mannens rolle. 
Kvinnen skal...Men, begge har selvsagt like stort ansvar i dette. 
Jeg mener versene (ovenfor) forteller oss hvorfor det er slik: Det er Guds vilje for at hans ord skal bli æret og for at sjeler skal bli frelst!. Det vitner om Guds rike.

Hvordan praktisere dette i ekteskapet?
Viktigst! For at det skal kunne fungere etter Guds vilje må både mannen og kvinnen underlegge seg Guds ord. De må vite om Guds vilje i dette og begge må ønske å leve det.
Uten et slikt utgangspunkt kan ikke dette fungere etter Guds vilje, dvs ihht skaperordningen som vi vet var god. Ja?..
Hva gjør et "hode". Det samler info fra kroppen (også fra barna i ekteskapet), det tar beslutninger og viser veien videre. 
Hodet leder i trofasthet (mot Gud) og på en ansvarsfull måte (ansvar for alle i familien).
Underordning i bibelsk forstand er ikke noe som faller naturlig for oss, tvert i mot.
Jeg tenker at i  bønn og ledelse av Den Hellige ånd er ikke dette bare mulig, det er tross  alt Guds vilje også.
Å være lydig guds ord er ikke  alltid er lett, men det er alltid rett!

Det har vært en del artikler i kristne media om dette tema de siste månedene. 
Noen ser på det som en Guds velsignelse, andre latterliggjør det, alle som bekjennende "kristne".
Åpne profilen til Inia
På samme måte slik dyrene ble Skapt ulikt.
Det blir lett disharmoni der begge parter vil være hode.
Så bare være sjeleglad for det man er Skapt som.
Åpne profilen til compaq
Er det nedverdigende for kvinner å være underlagt menns lederskap? Det å være underlagt lederskap er ikke nedverdigende i seg selv. Lederskap bidrar til at alt går ordentlig for seg og Jehova er ikke uordens Gud men fredens Gud ( 1.kor 14:33) Jesus kristus er underlagt Jehova Guds lederskap og han finner stor tilfredshet i dette forholdet. ( Joh 5:19-20) Joh 8:29) 1.kor 15:27-28)

Mannen har fått et relativt lederskap, særlig i familien og i den kristne menighet. Gud har ikke gitt mannen absolutt myndighet over kvinnen, mannen må svare for den måten han ivaretar sin lederstilling på, overfor sitt hode, Jesus kristus og overfor Gud. ( 1.kor 11:3) Ektemenn er dessuten pålagt å elske sine hustruer som sitt eget legeme og å vise hustruen ære. ( Ef 5:28) 1.Peter 3:7) En ektemanns seksuelle behov blir ikke satt over hans hustrus behov i den ordning Gud har truffet for ektepar. ( 1.kor 7:3-4)

Bibelens beskrivelse av en god kones rolle blir det lagt vekt på hvor verdifull hun er i hjemmet og i sammfunnet. Hun kan ta initiativet innenfor et vidt område og hun viser at hun setter pris på sin manns lederskap. ( Ordsp 31:10-31) Bibelen befaler barna å hedre ikka bare sin far men også sin mor.( Ef 6:1-3) Den retter også spesiell oppmerksomhet mot hvordan enkers behov bør dekkes. ( Jak 1:27) Blant sanne kristne kan derfor kvinner finne stor trygghet. Der vil de virkelig bli verdsatt som individer og de vil finne stor tilfredshet i sin gjerning.

Kvinnens opphøyde stilling i Guds ordning blir ytterligere illustrert ved at Jehova omtaler sin egen organisasjon av lojale åndeskapninger som en kvinne, som sin hustru, som sine sønners mor.( Åp 12:1) Gal 4:26) Jesus kristi åndsavlede menighet blir dessuten omtalt som hans brud.( Åp 19:7) Åp 21:2,9) Og fra et åndelig synspunkt er det ingen forskjell mellom mann og kvinne blant dem som er kalt til å få del i det himmelske rike sammen med kristus. ( Gal 3:26-28)
Åpne profilen til Tangen
Som et lite apropos i disse dager når dronning Elizabeth har gått bort og Charles har blitt konge, erfarte jeg nylig at da Charles og Diana giftet seg fikk hun Charles til å godta at teksten "obey (your husband)" blei tatt bort i bryllupsseremonien. Dette er vanlig i moderne bryllupsseremonier både her og i mange land, men alle kongelige britiske bryllup hadde hatt det i hundrevis av år før dette bryllupet. Diana ville altså ikke underordne seg Charles som ektemann. Et tegn på tida vi lever i.