KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til compaq

Hvem skrev Bibelen

Bibelen skiller seg ut fra alle andre bøker ved den påstanden mange av dens skribenter kom med. Cirka 40 enkeltpersoner, deriblant konger, hyrder, fiskere, embetsmenn, prester, minst en hærfører og en lege, var med på å skrive ned de forskjellige delene av Bibelen. Men om og om igjen kom skribentene med den samme påstanden: at det de skrev, ikke var deres tanker, men Guds.

V leser derfor ofte slike uttalelser i Bibelen: Gjennom meg taler ( Jehovas ) ånd, hans ord er på min tunge og så sier Herren, allhærs ( Jehova) ( 2.Samuelsbok 23:2) ( Jesaja 22:15) I et brev som apostelen Paulus sendte til en annen evangelist skrev han: Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til opplæring, til irettesettelse, til å bringe orden i tingene, til opptuktelse i rettferdighet, for at gudsmennesket kan være fullt dugelig, fullstendig utrustet til all god gjerning. ( 2.Timoteus 3:16-17) I overensstemmelse med Bibelens påstand om at den er Guds og ikke menneskers ord, besvarer den spørsmål som bare Gud kan besvare. Den forklarer for eksempel hvorfor menneskelige styreformer ikke har klart å innføre varig fred, hvordan menneskene kan oppnå størst mulig tilfredshet i livet og hva framtiden vil bringe for jorden og menneskene.

For over 3000 år siden, da nedskrivningen av Bibelen kom i gang, var Israel ( Jakobs etterkommere) bare en liten nasjon blant mange andre i Midtøsten. Jehova var deres Gud, mens de omkringliggende nasjonene hadde et forvirrende antall guder og gudinner. Israelittene var ikke de eneste på den tiden som frembrakte religiøs litteratur. Også andre nasjoner frembrakte skrevne verker som gjenspeilte deres religion og deres nasjonale verdier. Den akkadiske legenden om Gilgamesj fra Mesopotamia og Ras Shamra-eposene, som var skrevet på ugarittisk ( et språk som ble talt i det som nå er det nordlige Syria) hadde  for eksempel uten tvil stor utbredelse. Den enorme mengde littaratur fra den epoken omfattet også slike verker som Ipu-wers formaninger og Nefer-rohus profeti på egyptisk, hymner til ulike guddommer på sumerisk og profetiske verker på akkadisk.

Alle disse verkene fra Midtøsten led imidlertid en felles skjebne. De ble glemt og de språkene de var skrevet på, ble døde språk. Det er først og i de senere år at arkeologer og filologer har fått kjennskap til dem og klart å tyde dem. På den annen side er de første bøkene som er skrevet i den hebraiske delen av Bibelen, blitt bevart fram til nå og de blir fremdeles lest av mange. Det hender at forskere hevder at de hebraiske bøkene i Bibelen på en eller annen måte var basert på disse gamle litterære verkene. Men det faktum at så mye av den litteraturen ble glemt mens den hebraiske delen av Bibelen ble bevart, stiller Bibelen i en klasse for seg.
Åpne profilen til øst
Gud skrev bibelen. I begynnelsen var Ordet. Hva leser du i bibelen?
Åpne profilen til compaq
Bibelen viser hva årsaken er til at menneskenes styre ikke har innfridd forventningene. Den gjør det klart at det aldri var Jehova Guds hensikt at menneskene skulle herske over jorden uavhengig av sin skaper. ( Jer 9:23-24, 10:23) Det er derfor Guds Sønn, kristus Jesus lærte menneskene å be til Gud: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som er i himmelen, så og på jorden. ( Matt 6:9-10)

Det vil bety enden for alle menneskelagde regjeringer. Det betyr at hele jorden vil bli underlagt en regjering, en himmelsk regjering, Guds rike. ( Daniel 2: 44) Umulig vil noen si. Og likevel er det nå stadig flere verdlige ledere som innrømmer at det er stort behov for at felles styre over jorden og innser de at sivilisasjonen har nådd et punkt hvor selve menneskeslektens fortsatte eksistens avhenger av opprettelsen av en verdensregjering. De har til og med forsøkt å legge grunnlaget for en slik regjering. De omtaler den som en drøm.

Men Jehova drømmer ikke. Den regjering som hans Ord lover at menneskene skal bli underlagt, vil klare det som menneskene ved sine felles bestrebelser ikke har klart. Hvorfor? Fordi den ikke har et ufullkomment, døende menneske som sitt overhode, men Guds egen Sønn og fordi det ikke er politikk eller militarisme som har gitt den dens makt og myndighet, men den høyeste Overherre, Jehova Gud. ( Dan 7:13-14,27) Jehova Gud som ransaker menneskenes hjerte, vil gå til selve roten til det onde. ( Jer 17:9-10) Ved sin Sønn vil han sørge for at det som sies i Ordspråkene 2:21-22, blir gjennomført over hele jorden. De oppriktige skal bo i landet ....men de ugudelige skal utryddes av landet og de troløse skal rykkes bort fra det.

Ikke bare noen få diktatorer eller krigsforbrytere men alle opprørere og alle som har støttet opp om urettferdigheten vil bli fjernet når Gud ødelegger all falsk religion og når han deretter iverksetter sin Harmageddon-krig ( Åp 17:5-18) 16:14-16, 19:11-21) Gud Sønn vil dessuten fjerne den innflytelse som usynlige skapninger, skapninger utenfor jorden øver på menneskene for å påvirke dem til å gjøre det som er galt. Vi sikter ikke til noen eiendommelige, kjødelige skapninger på Mars eller på en annen planet i verdensrommet. Vi sikter til usynlige makter som Bibelen omtaler Satan Djevelen og hans forbundsfeller blant åndeskapningene. ( Ef 6:12) I vår tid har vi sett beviser for hvordan de har øvd sin innflytelse på menneskene og fått dem til å gjøre seg skyldig i voldshandlinger og blodsutgytelser som en ikke finner noe sidestykke til. Kongen i Guds rike har makt til å gjøre det som vitenskapsmennene med sine kjernefysiske våpen aldri ville kunne klare - å uskadeliggjøre slike demoniske makter. ( Heb 2: 14-15) ( Åp 20:1-3)
Åpne profilen til HÅKON L
Salme 104:28-35
28 Du gir, og de sanker,
  du åpner hånden, og de blir mettet med det gode.
29 Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel,
  du tar livsånden fra dem, de dør
  og blir til støv igjen.
30 Du sender ut din Ånd, og de blir skapt,
  du gjør jorden ny.
31 Måtte Herrens ære vare evig
  og Herren glede seg over sine gjerninger!
32 Han ser på jorden, og den skjelver,
  han rører ved fjellene, og de står i røyk.
33 Jeg vil synge for Herren hele mitt liv,
  spille for min Gud så lenge jeg er til.
34 Måtte ordene mine gjøre ham glad!
  Jeg vil glede meg i Herren.
35 La synderne forsvinne fra jorden
      og ingen urettferdige finnes mer!
      Velsign Herren, min sjel!
        Halleluja!
(1.her får vi vite at menneske blir til støv og når Gud sender sin ånd blir det liv i dem igjen
 2. Jorden blir ny, for at jorden skal bli ny må den gamle forgå
 3. Synderne og de urettferdige skal ikke eksistere mer (de som ikke har Guds bud skrevet i hjerte og sinn) Guds bud reflektere hans karaktere.


videre forklaring i neste post
Åpne profilen til HÅKON L
videre forklaring til forrige post

 åp21:1-4 (bekrefter at det som var blir borte)
Den nye himmel og den nye jord 
21 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.  2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.  3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»

Forklaring til at Guds bud reflektere hans karakter: 1 johannes 5:1-5
Troen har seiret 
5Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham.  2 Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud.  3 Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.  4 For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.

(ved sin ånd har Gud brukt mange mennesker(redskaper) til å forme bibelen med alle dens bøker i en periode lengre enn 1000 år til å vitne om Gud ved ordet.)
Åpne profilen til compaq
Jesus holdt i bergprekenen i det andre året av sin forkynnervirksomhet. Da var loven ennå bindende for jødene. Jesus kom ikke for å oppheve loven men for å oppfylle den og begynne å innføre den motbilledlige virksomhet. Dte var de skriftlærde, fariseerne og sadduseerne som opphevde loven og lærte menneskene å bryte budene ved hjelp av overleveringer som gikk imot Guds bud og satte dem ut av kraft. 

Likevel påsto disse menn at de holdt loven mer nøye enn alle andre og at de derfor var rettferige. De sa om seg selv at de var rikets barn, det vil si, de ventet å komme i Messias rike. Da Jesus så deres lovovertredelser og hyklerske ferd, advarte han sine tilhørere: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes kommer I ingenlunde inn himlenes rike. ( Matt 5:20) Denne rettferdighet kan ikke fås ved å holde loven, men ved å tro på kristus. ( Fill 3:5-9)

Så lenge lovpakten ennå st ved makt for Israel, holdt Jesus loven, underviste andre i den og virket for dens oppfyllelse. De ordene av Jesus vi siterrte tidligere, å kalles den minste i himlenes rike fordi en lærer andre å bryte loven, betyr at den som gjør det, ikke kommer inn i Riket i det hele tatt. Ingen jøde måtte tro at det var ved å bryte loven og lære andre å bryte loven mens den sto ved makt at de kunne komme inn i himlenes rike.

Loven var et forbilde på den virkeligheten som skulle komme med kristendommen og derfor kunne ingen komme inn i det himmelske rike uten å være i harmoni med denne loven. Hvis han overtrådte loven aldri så lite og lærte andre å gjøre det samme, kunne han ikke komme inn i Riket i det hele tatt, fordi han ville praktisere og lære lovløshet mot Gud. 

Når vi ser det slik forstår vi at Jesu ord til de jødene som var under loven, ikke på noen måtte betydde at de som tilhører himlenes rikes klasse, ennå er under den loven etter Jesu død på treet. De er ikke under den loven og det er ikke det at de på fariseervis holder moseloven i større eller mindre grad, som skal avgjøre om de regnes som store eller små. ( Apg 15:5)
Åpne profilen til compaq
Noen ganger når vi leser i Bibelen, kan vi lure på hvorfor Jehova behandlet enkelte personer slik han gjorde og hvorfor han tok bestemte avgjørelser. I 4.Mos 15: 32,35 leser vi for eksempel at Jehova dømte en israelitt til døden fordi han hadde samlet ved på sabbaten. I 2.Sam 12:9,13 får vi vite at Jehova mange år senere tilga kong David selv om han hadde vært utro og sto bak mord.

kanskje vi tenker: Hvorfor tilga Jehova David de alvorlige syndene han hadde begått men dømte den andre mannen til døden for en synd som virker mindre alvorlig?

Beretningene i Bibelen inneholder ikke alltid alle detaljene om det som skjedde. Vi vet for eksempel at david angret oppriktig på det han hadde gjort. ( Sal 51:2-4) Men hva slags person var den mannen som brøt sabbatsloven? Angret han på det han hadde gjort? Hadde han vært ulydig mot Jehovas lover før? Hadde han tatt lett på eller kanskje til og med avvist tidligere advarsler? det sier ikke Bibelen noe om. Men vi kan være sikre på dette: Jehova er aldri urettferdig. ( 5.Mos 32:4) Han ser bildet. Han baserer ikke avgjørelsene sine på rykter, fordommer eller andre ting som ofte får mennesker til å oppfatte en situasjon galt. ( 1.Mos 18:20-21) 5.Mos 10:17)

Jo mer vi lærer om Jehova og hans normer, jo større tillit får vi til dommene hans. Selv om en beretning i Bibelen får oss til  å lure på noe vi ikke kan få svar på her og nå, vet vi mer enn nok om Jehova til å være sikre på at han er rettferdig på alle sine veier. ( Salme 145:17) Fordi vi er ufullkomme, fungerer ikke rettferdighetssansen vår alltid som den skal. Gud skapte oss i sitt bilde, så vi ønsker virkelig at andre skal bli behandlet på en rettferdig måte. ( 1.Mos 1:26) Men på grunn av ufullkommenheten vår kan vi bedømme en situasjon feil, selv om vi tror at vi har alle fakta. 

Tenk for eksempel på Jona. Han mislikte sterkt at Jehova bestemte seg for å la være å utslette ninivittene da de vendte om fra sin ondskap. ( Jona 3:10 til 4:1) Men Jehovas avgjørelse førte til noe veldig positivt. Over 120 000 ninivitter reddet livet. Det var Jona- ikke Jehova som måtte forandre sin oppfatning av situasjon. Jehova er ikke forpliktet til å forklare for mennesker hvorfor han tar en bestemt avgjørelse. Det er sant at Jehova lot sine tjenere i fortiden få fortelle hva de syntes om avgjørelser han hadde tatt eller skulle til å ta. Og noen ganger gav han en forklaring. Men Jehova er ikke nødt til å gi oss en forklaring. Som vår skaper trenger han ikke vår godkjennelse, verken før eller etter han gjør noe.