Radio 3,16
Agenda 3:16
Per79
Per79 sier: Ha en strålende dag :-)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

LANGFREDAG: På korset var Jesus ikke alene, han tok også oss med.


KORSETS KRAFT: JESUS BLE IKKE KORSFESTET ALENE  -  VI OGSÅ BLE KORSFESTET MED HAM! 
 TAKK OG LOV!

Allerede i 1.Kor. 2 legger Paulus ut om den enorme betydningen av KORSET og KORSETS KRAFT

"1 Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds
vitnesbyrd.
2 For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus kristus, og HAM KORFESTET...4 og min tale og min forkynnelse var ikke med (menneskelig) visdoms overtalende ord, men med ÅNDS OG KRAFTS BEVIS,
5 for at deres TRO (og ikke deres gjerninger) ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på GUDS KRAFT.
6 Likevel, visdoms tale taletvi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. 7 Nei, som EN HEMMELIGHET taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet."KORSFESTELSEN -  ET MYSTERIUM VI IKKE KAN FORSTÅ:


1) Paulus sier "VI BLE KORSFESTET MED HAM". 
Å forstå dette er helt umulig for oss, for vi lever ennå i vårt syndige legeme, det vi ble født med, og har aldri vært korsfestet. Likevel må vi tro det Paulus sier er sant, "vi ble korsfestet MED HAM". Kristus tok oss med på korset, han ble ikke korsfestet alene, men sammen med oss. Et mysterium for oss.

2) Paulus sier at på korset, der "DØDE VI MED HAM."

3) Der ble vi  også "BEGRAVET MED HAM", sier Paulus.

4) Og kanskje det mest uforståelige for oss: "VÅRT SYNDELEGEME BLE TILINTETGJORT".
Dette vil noen prøve å innbille oss at vi selv må forbedre, men noe som er tilintetgjort av Gud, kan ingen gjøre levende igjen og forbedre, "for kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike", sier Paulus. De som hevder vi kan forbedre et syndelegeme som er tilintetgjort på korset av Gud, kan ikke tro på korset,  og vil innbille oss at vi kan forbedre dette selv og få lønn og ære av vårt eget strev og gjerninger til vår frelse,  men den æren har bare Gud og Kristus, utført på korset, hvor vi også var med, av bare nåde (helt ufortjent), som en gave fra Gud (Ef. 2, 8-9). Dette er også et mysterium for oss, som skjedde ved korset. Et Guds mysterium kan vi ikke forstå, bare tro det er sant. Og tror vi ikke det som står skrevet i Bibelen, tror vi heller ikke sant.

(fortsetter i neste kommentar)
Anonym
(fortsettelse)

5) Men Jesus vant over døden og ble levende igjen, slik Paulus sier vi døde med ham, for at vi ikke skulle leve alene, men for Kristus: "FOR Å BLI LEVENDE MED KRISTUS, VI SOM VAR DØDE" (Ef. 2, 5). Et Guds mysterium vi ikke kan forstå, men som skjedde ved Kristi og vår korsfestelse. For slik Kristus sto opp av graven, er også vi stått opp av graven og blitt levende "MED HAM".

6) Og slik Gud oppvakte Kristus og satte ham i himmelen (Kol. 3, 1), slik er vi også satt i himmelen: "Han OPPVAKTE OSS MED HAM (Kristus) OG SATTE OSS MED HAM I HIMMELEN MED KRISTUS." (Ef. 2, 6).
"Lovet være Gud, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I HIMMELEN MED KRISTUS" (Ef. 1, 3)   

Vers 7: "for at han i de kommende tider skal kunne vise oss SIN NÅDES OVERVELDENES RIKDOM I GODHET MOT OSS I KRISTUS JESUS."
"Nåde"
er noe vi får helt ufortjent, som en gave fra Gud, ikke av egne gjerninger, det blir "lønn" for utført arbeid, da blir det heller ikke av "Gud NÅDES overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus." 

Vers 8: "For av NÅDE ER DERE FRELST VED TRO. Og dette er ikke av dere selv, men EN GUDS GAVE. 9 Det er IKKE av (lov)gjerninger (det blir "lønn"), SÅ IKKE NOEN SKAL ROSE SEG (av egne gjerninger). For vi er HANS VERK (og ikke vårt eget verk!)"


ALT DETTE er de gjerninger Gud og Kristus har gjort for oss og MED oss, på KORSET sammen MED KRISTUS. 
For oss er uforståelig mysterium, for vi lever da i samme syndelegemet som vi ble født med og har aldri opplevd rent fysisk noen korsfestelse. Vi kan bare tro det. 

Jesus tok oss med på korset  -  han hang der ikke alene - en ren nådeshandling fra Gud! Takk og lov!


(fortsetter i neste kommentar)
Anonym
(fortsettelse)    

"I HAM":


Kol. 2:  " 3 I HAM (Kristus) er alle visdommens og kunnskapens skatter SKJULT (vi kan ikke se dem) til stede. 4 Dette sier jeg FOR AT ingen skal bedra dere med lokkende tale (det dere kan gjøre selv). ...6 Likesom dere tok imot Kristus, så vandre I HAM (og ikke i oss selv), 7 rotfestet og oppbygget I HAM (og ikke i oss selv), GRUNNFESTET I TROEN (og ikke i lovgjerninger) slik dere har lært, rike på takk! 8 Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter denne barnelærdom (at vi kan bidra med vår frelse selv), og ikke etter Kristus. 9 For I HAM bor hele guddommens fylde legemlig. 10 I HAM er dere blitt fylt, han som er HODET FOR ENHVER MAKT OG MYNDGHET, 11 I HAM har(ikke en gang skal bli!) dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at KJØDETS LEGEME BLE AVLAGT (tilintetgjort), ved Kristi omskjærelse, 12 IDET DERE BLE BEGRAVET MED HAM I DÅPEN, OG I DEN BLE DERE OGSÅ OPPREIST MED HAM, VED TROEN PÅ GUDS KRAFT (og ikke troen på egen kraft!) - HAN SOM OPPREISTE KRISTUS FRA DE DØDE. 13 OGSÅ DERE VAR (men ikke nå lenger!) DØDE VED DERES OVERTREDELSER OG UOMSKÅRNE KJØD. MEN GUD GJORDE DERE LEVENDE SAMMEN MED KRISTUS, IDET HAN TILGAV OSS VÅRE OVERTREDELSER. 14 HAN UTSLETTET SKYLDBREVET, DET SOM VAR SKREVET MED BUD, DET SOM GIKK OSS IMOT. DET TOK HAN BORT DA HAN NAGLET DET TIL KORSET. 15 HAN AVVÆPNET MAKTENE OG MYNDIGHETENE OG STILTE DEM ÅPENLYST TIL SKUE, DA HAN VISTE SEG SOM SIERHERRE OVER DEM PÅ KORSET.....18 LA INGEN RØVE SEIERSPRISEN FRA DERE (VI HAR ALTSÅ ALT FÅTT DEN!)"

(fortsettelse)
Anonym
ALT VED KORSET, hvor Kristus tok oss med, er RENE NÅDEGJERNINGER FRA GUD TIL OSS som tror på KORSET og GUDS KRAFT VED KORSET.

VED KRISTUS og KORSET er vi både KORSFESTET, DØDE, BEGRAVET, VÅRT SYNDELEGEME TILINTETGJORT, og vi er  OPPSTÅTT MED KRISTUS OG SATT I HIMMELEN MED HAM...EN GAVE FRA GUD SOM BARE HAN KUNNE GI, AV BARE NÅDE! DETTE ER NÅDENS EVANGELIUM, SOM HAR GITT OSS SEIERSKRANSEN!

Å være et troende kan til tider være vanskelig, vi lever fortsatt i vårt kjødelige syndelegeme, og i det kommer vi helt til kort, og vi kan få mismot av mindre og tro at vi selv må klare å forbedre dette syndelegemet av kjøtt og blod, som Paulus sier ikke skal arve Guds rike. La ingen få dåre dere med slik tale. Men slik går det når vi så altfor lett retter blikket mot oss selv og egne prestasjoner, og ikke mot korset. I slike stunder er det bare korset, hvor vi også var med, som kan gi oss trøst, ny glede, oppbyggelse og takk igjen!

For ved Guds åsyn er vi alle, i troen på Guds kraft ved korset, både korsfestet, døde, begravet, syndelegemet tilintetgjort, og vi er oppstått med Kristus og satt i himmelen med ham. Uansett hvor nedtrykte vi kan være av egne feil og mangler, så ser Gud oss nå BARE "I HAM" (Kristus) og i de gjerninger som er gjort for oss ved Kristus og korset. Vi kan prøve å forandre vår syndige natur til vi blir blå i ansiktet, det nytter ikke samme hvor mye du prøver. Dette har Kristus ordnet for oss ved korset.
Får vi sett dette blir det både til trøst, oppbyggelse, glede, takknemlighet. Ved Golgata-verket ble alt dette ordnet for oss for snart 2000 år siden. I samme stund vi kommer til troen på Kristus og korset, får vi del i alt dette. Det ligger ferdig til oss som en nådestol og nådeskonto, hvor ingen av oss har satt inn noe av nåden, men kontoen er likevel alltid like full av nåde! Helt gratis, og helt ufortjent, vi får den kun ved TRO! 

Derfor kan Paulus si:

"For av NÅDE ER (ikke skal bli!) FRELST VED TRO!...det er en Guds GAVE!"
En GAVE er ikke "lønn", da får man som fortjent etter egen innsats, men en gave er av NÅDE, helt ufortjent. 

Og Paulus sier at vi HAR fått (og ikke en gang skal få) seierskrasen!

ALT AV NÅDE! (og ingen ting ved egne gjerninger! da måtte vi sannsynligvis være lik Gud)) 

TAKK OG LOV, så slipper vi å streve, slik noen vil få oss til å tro vi må gjøre...vi får alt ved kun ved TRO og ikke av gjerninger. Og da ER vi frelt, skal vi tro Paulus. 

La ingen ved dårende tale få frarøve deg seierskransen. 

Langfredagshilsen fra pensjon.
Åpne profilen til compaq
Bibelens lære om gjenløsningen går ut på at Jehova Gud ved å sende sin Sønn Kristus Jesus til jorden skaffet til veie en gjenløsningsbetaling gjennom ham og hans død. De menneskene som har tro på gjenløsningen, kan da bli forlikt med ham og om de tjener ham trofast, kan de få livets gave fordi de er blitt fridd fra nedarvet synd og fra evig død som er følgen av synd. Derfor står det skrevet i Romerne 6:23: For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nædegave er evig liv i kristus Jeus, vår herre.

Hvis noen av de syndige menneskene skal kunne få evig liv, må det komme en redning fra syndens og dødens fordømmelse og den må komme fra skaperen for menneskene selv var og er hjelpeløse i denne henseende. Jehova har også erklært at det er hans hensikt at menneskene skal få liv som Jesus Kristus uttrykte det i Johannes 17:3: Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus.
Åpne profilen til pensjon
Bibelens lære om gjenløsningen går ut på at Jehova Gud ved å sende sin Sønn Kristus Jesus til jorden skaffet til veie en gjenløsningsbetaling gjennom ham og hans død. De menneskene som har tro på gjenløsningen, kan da bli forlikt med ham og om de tjener ham trofast, kan de få livets gave fordi de er blitt fridd fra nedarvet synd og fra evig død som er følgen av synd. Derfor står det skrevet i Romerne 6:23: For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nædegave er evig liv i kristus Jeus, vår herre.

Hvis noen av de syndige menneskene skal kunne få evig liv, må det komme en redning fra syndens og dødens fordømmelse og den må komme fra skaperen for menneskene selv var og er hjelpeløse i denne henseende. Jehova har også erklært at det er hans hensikt at menneskene skal få liv som Jesus Kristus uttrykte det i Johannes 17:3: Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus."KAN da bli forlikt med ham og OM de tjener ham trofast" (min uthevning) skriver du. Hva legger du i dette?
Åpne profilen til compaq
Vi ser at det er hvert enkelt menneskes handlemåte som avgjør om han til slutt skal få gagn av kristi gjenløsningsoffer eller ikke. De som med vilje er onde og forherder sine hjerter mot Jehovas omsorg, kommer ikke til å få gjenløsningen og livet tvunget på seg, men som det blir framholdt i Johannes 3:36: Den som tror på Sønnen, har evig liv, men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. 

Den store gjenløser Jehovas upartiskhet kommer til syne i dette. Det er det samme gjenløsningsverk som er grunnlaget for oppstandelsen av de døde som er i Guds erindring og deres mulighet for å vinne livet. Jesus ga en løsepenge for alle, det vil si alle aom kommer i pakt med Gud med ham som mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle. ( 1.Tim 2:5-6)

Gjenløsningen legger en forpliktelse på dem som får gagn av den og gir dem en vidunderlig forrett. Dødens brodd er synden.( 1.Kor 15:56) og for at mennesker skal kunne bli frelst fra døden som er en følge av at de er stukket av syndens brodd, må de gjøre seg kjent med Guds barmhjertighet gjennom kristus Jesus og deretter tro på den ordning Gud har brakt i stand for dem. Denne tro består i å stole på tillitsfullt på denne ordningen og verdsette den som en ufortjent gave fra Gud til beste for menneskene. De må gi ham all æren for den og så legge sin overbevisning for dagen ved å innvie seg til Gud og fortelle andre om gjenløsningen. Når de rettsindige menneskene handler på denne måten, viser de at de hører med til de mange som kristus døde for.