Agenda 3:16
Radio 316
Boroman81
Boroman81 sier: Hei :) Innboksen her er alltid tom. Hvor er dere kvinner som vil skrive til meg?? Håper på å høre fra dere :)
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Det er mye strid blant kristne. Hvorfor? Og kan noen være til hjelp?


For strid er det. Noe av det som kanskje skaper mest strid er etter mitt syn dette med loven kontra nåden, altså om vi kan ha både lov og nåde, eller bare nåde. Om det er mulig å stå i to pakter samtidig. 

Slik jeg ser det kommer mye av denne striden av det som forkynnes, og jeg tror mange forkynnere/ansvarlige for menighetene, har altfor lite kunnskap om Bibelen og at det derfor hviler et stort ansvar på dem. I tillegg ser man at mange bibelord blir glatt oversett.
Om jeg har rett i dette vet jeg ikke. Bibelen er jo en vanskelig bok å bli klok på, men manglende kunnskap gjør det i alle fall ikke bedre. Og de som sitter i menighetene har jo tillit til sine forkynnere og ledere. I tillegg blir ens tro også lett en følelsessak, forståelig nok.

Personlig vil jeg anbefale nettsiden "Gracepano.com" av Jan Lilleby. En nettside jeg selv har vært sterk motstander av og som jeg da studerte mye, men jeg har etter hvert fått erfare at han har mye rett. Spesielt tror jeg det er viktig at vi klarer å skille mellom jødedom og kristendom i NT, her mener jeg Jan Lilleby kan være til god hjelp. Selvsagt vet han ikke alt, og selvsagt vil man finne ting han skriver det er grunn til å stille spørsmålstegn ved. Ingen kan påberope seg å ha fått sett den hele og fulle sannhet. Men i all hovedsak ser det ut for meg at han har mye rett. Men det han skriver må man selvsagt grundig se etter om stemmer med Guds ord, man kan ikke bare ukritisk tro det noen skriver og ta det for gitt at det er sant. Lilleby er svært grundig og viser hele tiden til bibelvers og etter mitt syn ser de store sammenhengene i Guds ord. I tillegg er han svært kunnskapsrik og har i et langt liv ikke gjort annet enn å forkynne og studere Guds ord. Han har selv måttet endre syn på det han selv har sagt og skrevet, sier han, og han er ikke Gud...men tror han kan være verdt å lese...har i alle fall fått stor betydning for meg.

Det vesentlige er likevel hva som frelser oss. Og her har jo selvsagt mange andre også rett. David Braker har jo vært tatt mye opp her i forum, selvsagt anbefaler jeg ham også, selv om jeg er uendig i en del av hvordan han forstår Bibelen, men det er en helt annen sak.

Det er selvsagt tidkrevende å undersøke om andres bibelsyn stemmer med Guds ord,  og man kan ikke vente at "vanlige" menighetsmedlemmer har tid til dette, tidsklemma er for stor til det i vår tid. Men for egen del vet jeg ikke noen annen måte å gjøre det på. Å tro at Den Hellige Ånd vil åpenbare Guds ord for oss sånn uten videre, det er jeg slett ikke enig i. 
Viser side 1 av 7 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Pensjon

Ang. åpenbaring av Guds ord
Jeg vet ikke hva du mener med "sånn uten videre", men dette er noe hva bibelen sier om akkurat dette:Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten … Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Johannes 16,12-14.

«Men talsmannen , Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Johannes 14, 26.
Anonym
Ja, du siterer rett, men glemmer at dette bare ble sagt til apostlene under påskemåltidet, det var ikke noe Jesus sa til hvem som helst, men til de 12 han hadde utvalgt, en for hver av Israels 12 stammer. 

Etter sin oppstandelse underviste ham dem i 40 dager, men selv da forsto de ikke. De måtte først få Den Hellige Ånd "så som med ildtunger som satte seg på hodene til hver enkelt". Dette skjedde på pinsedag, og det var bare apostlene som fikk det. "Da ble de fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale." Det vil si at de talte slik at de som hadde andre språk hørte det de sa på sitt eget språk. 

Ingen av dem kunne tale fra før, de var enkle mennesker uten skolering, men det står at de ikke skulle bekymre seg for hva de skulle si og tale, for  Ånden ville gi dem ordene i samme stund de talte. 

Det er dette de bibelord fra Johannes du viser til handler om, Jesus hadde lovet dem (han sa det ikke til andre enn apostlene) at når han forlot dem, skulle han sende talsmannen til dem, for at de ikke skulle være alene når han dro fra dem her på jord. Hadde han ikke gjort det, ville NT ikke vært mer enn de 4 evangeliene. Men fordi de fikk "talsmannen" i samme stund de talte, så fikk vi gjennom dem  vite alt Gud hadde å fortelle oss mennesker. At vi troende også har fått Den Hellige Ånd gjør oss ikke til "talsmenn" på samme måte som apostlene. Vi kan ikke bare stille oss opp uten videre og håpe på at "talsmannen" gir oss ordene i samme stund vi taler. 

Det er etter mitt syn viktig at vi ikke bare plukker ut bibelvers og ikke ser hvem de ble talt til (her apostlene under påskemåltidet og Jesu avskjedstale til dem), og når dette ble oppfylt for dem (pinsedag). Vi har ikke noe annet å forholde oss til enn det som står i Guds ord, og i dette tilfellet er det forklart og oppfylt. Vi må se sammenhengen også. 
Anonym
Etter Jesus hadde undervist apostlene i 40 dager og han skulle forlate denne jorden og stige opp til himmelen, så står det: 

"I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til." Apg. 1, 3. 

Vers 5: "For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd (altså ikke med vann)"...dette skjedde jo på pinsedag, uten tvil! Og Jesus kaller dette å "bli døpt"...med Den Hellige Ånd. Dette var altså en annen dåp en den Johannes ga. 

Vers 6: "De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden (når de blir døpt med Den Hellige Ånd?) du vil GJENREISE RIKET FOR ISRAEL ( King James: "Kingdom fo Israel")?"

Så etter at Jesus i 40 dager hadde undervist apotelene i Guds rike, så er dette de første de spør om, å GJENREISE riket for Israel. Å GJENreise betyr altså at det hadde eksistert før. Altså må "Guds rike" her bety et jordisk rike, etter min mening. Jesus sier ingen ting i evangeliene om at de skulle komme til himmelen. Og ifølge profetiene skulle jødene bli "et KONGERIKE av prester for meg, og et hellig folk" (2. Mos. 19, 6) og "Herren bli konge over HELE jorden" (Sakarja 14, 9)....og dette har vel ikke hendt ennå? Så "Guds rike" må også forståes som dette jordiske riket for jødene, tusenrsiket som skal komme. Om oss står det at vi er satt i himmelen (Ef.2, 6). Om jødene står det i Bergprekenen: "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN" (Matt. 5, 5 el. 6). 

I Apg. står det også: "Deretter vil jeg vende TILBAKE og igjen oppbygge  Davids falne hytte", kap. 15, 16...har altså også eksistert på jord før da det her står "IGJEN oppbygge"...så "Guds rike" må vel også regnes å være dette jordiske riket for jødene...vi er satt i himmelen. 

Likedan sa engelen til Maria da hun fikk vite hun skulle bli med barn: "Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far DAVIDS TRONE, og han skal være konge over JAKOBS HUS..." Luk. 1, 32-33. 

"For jeg sier: Kristus har blitt en tjener FOR DE OMSKÅRNE, for Guds sanndruhtes skyld, for å stadfeste LØFTENE TIL FEDRENE." Rom. 15, 8. 


Kanskje en ikke bør overse disse versene, som jeg har et inntrykk av mange gjør? Hvordan skal man i tilfelle klare å se noen sammenhenger i Guds ord da? Gud har vel en plan med Israel og folkeslagene, skal vi tro Bibelen?

Jan Lilleby på "gracepano.com" gir en glimrende avklaring på alt dette og ser de store linjene i hele bibelen, jeg anbefaler å begynne å lese ham...så får du selv vurdere. Uten disse "linjene" blir det etter mitt syn bare strid om Guds ord blant kristne, så blir man i god tro, av uforskyldt uvitenhet vil jeg påstå, anklaget for vranglære i tillegg.
Anonym
De bibelversene jeg siterte gjelder også for oss i dag. Jeg håper virkelig ingen som leser her inne tror noe annet !!!
Mange teologisk utdannede står for det samme åndeløse, teoretiske og menneskeskapte synet på Gud.  

Du er dessverre fullstendig på villspor pensjon...jeg må bare si det, måtte Gud lede deg , og meg, til den fulle sannheten.
Anonym
ja, ja...den enkleste og letteste forklaringen er jo å påstå man er fullstendig på villspor...mange blir kanskje overbevist av det også?
Anonym
Ønsker ALLE, enten de er troende eller ikke, på villspor eller ikke,

ET RIKTIG GODT NYTTÅR!  
Åpne profilen til Onkel blå
Som du skriver så er det partier blandt oss kristne. Og jeg blir trist når jeg tenker på det, men sånn er det
Vi sier alle at vi er kristne og det vi tror på er det rette, men så spriker det vi tror på. Dette stemmer ikke, i Guds rike er det enhet, det er heller ikke konkuranse.

Da må noen av oss, eller kanskje alle ikke tale på vegne av Gudsrike. Men vi uttaler oss utfra egne ambisjoner, tradisjoner, sjelen. Mange kristne er umodne, og da kan en ikke se Guds vei.

1 Kor 3:1Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. 2Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde. For dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det. 3For dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? 

Kol 1:18Og han er hodet for legemet, som er menigheten.

Anonym
Når ånden er den samme er det enhet.


1. kor 12,13

For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller Grekere, slaver eller frie. 
Og, alle fikk vi en ånd å drikke.

Problemet, for å bruke et slikt ord, er at ikke alle søker å bli døpt inn i denne enheten !

Noen lever i Guds vilje; i et overnaturlig liv der Den Hellige Ånd skaper enhet, gir overnaturlig kraft til å vitne,overnaturlig kraft til å undervise andre fra skriften, overnaturlig kraft til helbredelse, overnaturlig kraft i bønn. 
Andre gjør det ikke og da blir det selvsagt uenighet (når alle ikke er døpt til å være ett legeme).

Personlige vitnesbyrd er ofte den beste måten å illustrere ting på;
Når jeg møter og snakker med andre åndsdøpte kristne så merker jeg umiddelbart at vi er på samme bølgelengde. Det er som å møte sin egen familie.  Disse menneskenens bakgrunn eller nasjonalitet spiller ingen rolle. Det føles som å komme hjem HVER gang.......det bekrefter 1. Kor. 12,13 for meg.
Anonym
For strid er det. Noe av det som kanskje skaper mest strid er etter mitt syn dette med loven kontra nåden, altså om vi kan ha både lov og nåde, eller bare nåde. Om det er mulig å stå i to pakter samtidig. 

Det er selvsagt tidkrevende å undersøke om andres bibelsyn stemmer med Guds ord,  og man kan ikke vente at "vanlige" menighetsmedlemmer har tid til dette, tidsklemma er for stor til det i vår tid. Men for egen del vet jeg ikke noen annen måte å gjøre det på. Å tro at Den Hellige Ånd vil åpenbare Guds ord for oss sånn uten videre, det er jeg slett ikke enig i.


På nett og forum som dette er det en strid, men kirke-Norge preges mer av tverrkirkelig samarbeid og ikke så mye strid. Som min Pastor sier: "Bibelen snakker mye om kristen enhet, ikke enighet. Vi trenger ikke være enig om alt, men kan stå sammen om de tingene vi er enige om". Derfor er han, som karismatisk frikirkepastor, opptatt av å samarbeide med både lutheranere, metodister, baptister osv.

Striden vi ser på nett, handler om at det er kristne som er mer opptatt av å finne "feil" hos andre kristne, fremfor å være menneskefiskere blant de som ikke tror. 

For meg er dette enkelt. Jeg lever mitt kristne liv så godt som jeg kan og leter ikke etter feil hos andre kristne. I spørsmål om loven og nåden, har jeg mine meninger. Kan godt si hva jeg mener om saken, men registrerer at andre leser/tolker skriften på en annen måte enn meg. Jeg er også tydelig på at jeg tror på en allmektig Gud som har gitt oss Den Hellige Ånd som talsmann og rådgiver. Skriften sier at Den Hellige Ånd skal overbevise oss om synd. Da forholder jeg meg til det.
Anonym

Etter mitt syn er det ikke tvil om at kristne i dag blir styrt av en "åndelig" elite og blitt offer for elitisme, slik vi så tydelig ser de triste resultatene av politisk elitisme i vårt land, med politisk "korrekthet" og "globalisme"(økumenikk) som er i ferd med å endre vårt land og true vår ytringsfrihet og vårt demokrati. Nettopp i en slik tid, da massene ser ut til å ha blitt sløve og "korrekte", styrt av elitisme, er det mer enn noen gang viktig å ha kunnskap, ikke minst om Bibelen for de troendes del, og hvilke mekanismer det er som kan true vår kunnskap og innsikt i Guds ord og vår åndelige frihet i Kristus. 

For at noen, håper jeg, skal "våkne opp" vil jeg på det sterkeste anbefale å lese 2 artikler av JAN LILLEBY på nettstedet "gracepano.no", du finner dem under "menyen" på venstre side, eller "kategorier" som det står...scroll litt nedover til du finner "Ledelse av Guds menighet (2)", trykk og begge artiklene kommer opp. De heter: 


"KRISTI LEGEME - MENIGHETEN - KAN BARE HA EN LEDER: JESUS KRISTUS" .

Her tar han for seg hva det vil si vi er "ETT NYTT LEGEME/MENNESKE" = menigheten, som er "JESU KROPP hvor han er HODET", fra Efeserbrevet og Kolosserbrevet. 


og artikkelen. 


"GUD HAR INGEN MELLOM-MENN I DAG"

, det vil si ingen selv-utnevnte prester, forstanderere og et helt hierarki med selv-utnevnte feibare mennesker som tror de har en har en høyere åndelig posisjon enn medtroende.  Gud har ikke utvalgt en ny prestestand etter presteskapet av Arons ætt undet loven og Moses tok slutt, vi finner ikke det nevnt et eneste sted i Bibelen! Det hele er et produkt av menneskers manglende kunnskap i Bibelen, skriver han. 


Det er sannelig ikke rart det er strid blant "kristne", og det er sannelig bra det ennå finnes noen få debattforumer hvor man kan debattere fritt uten "sensur" og godkjenning av kommentarer gjort av en moderator eller redaktør med pressetøtte! Desverre frykter jeg dette også vil ta slutt, slik så mange andre kristne forumer har lagt ned sine kommentarfelt med eneste agenda å få bort uønskede element som truer "åndelig korrekthet", kan det se ut for. Slik sett ser det ikke ut til å være nevneverdig forskjell på politisk og "åndelig" elitisme, styrt av journalister og "åndelige" selv-utnevnte pastorer med større åndelig utrusttelse enn medtroende, skal vi tro dem. 
Viser side 1 av 7 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste