KristenDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Andakter

Tenkt å legge ut andakter fra Ellen White, Herrens budbringer. Fra tre av hennes andakt bøker : Livet med Gud, Kraft fra det høye og lys fra det høye. Dere finner dem her, kan leses gratis på nettet : http://ellenwhite.no/boker/


31. Mai - En vidundermedisin
 

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile." Matt 11,28 

Hele naturen vitner om Guds kraft til å helbrede. Blir et tre beskåret eller et menneske skadet eller brekker et bein, begynner naturen straks å reparere skaden. Allerede før behovet oppstår, er hjelpen der, og straks noe skjer, settes alle krefter inn på å lege skaden. Slik er det også på det åndelige området. Før synden skapte behovet, hadde Gud tilveiebrakt botemidlet. Enhver som gir etter for synden, blir såret av fienden, men overalt hvor synden er, der er også Frelseren. Når vi tar imot det rene evangeliet med all den kraften som ligger i det, så er det medisin for de lidelser som kommer av synd. Rettferdighetens sol går opp "med legedom under sine vinger." (Mal 4,2)

Den kjærligheten som Kristus fyller oss fullt og helt med, er en kraft som gir liv. Den gir legedom til alle våre viktige kroppsdeler - hjernen, hjertet, nervene. Gjennom denne kjærligheten blir de sterkeste kreftene vi har, satt i aktivitet. Den setter sjelen fri fra skyldfølelse og sorg, angst og bekymring, som ellers ville knuse livskreftene. Den gir sinnsro og klare tanker. Den planter en glede i sjelen, en glede som ingenting her på jorden kan ødelegge, gleden ved Den hellige ånd, den helsefremmende og livgivende gleden. Frelseren sa: "Kom til meg,... og jeg vil gi dere hvile."

Dette er resepten som gjelder for den som vil bli frisk fra fysiske, mentale og åndelige sykdommer. Selv om mennesker har skyld i mange av sine sykdommer ved å leve i strid med det som er riktig, møter han dem med omsorg. Hos ham vil alle kunne finne hjelp. Han vil gjøre store ting for dem som stoler på ham. ...Dersom menneskene ville åpne sjelens vinduer mot himmelen og være villige til å ta imot de guddommelige gavene, ville en flom av helbredende kraft strømme inn."


-Livet sammen med Gud (EGW.)
Viser side 1 av 32 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
1.jun. Bevis på et nytt hjerte med Gud

"Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere, og jeg vil ta bort steinhjertet og gi dere et kjøtthjerte.” Esek. 36, 26. ”En av de mest alvorlige bønner som er nedskrevet i Guds ord er Davids tryglende bønn: ”Gud, skap i meg et rent hjerte.” Sal. 51, 12. Guds svar på en slik bønn er: Et nytt hjerte vil jeg gi deg. Dette er et verk som ikke noe dødelig menneske kan utføre.

Menn og kvinner må begynne med begynnelsen og søke Gud meget alvorlig for å få en virkelig kristen erfaring. De må kjenne Den hellige ånds skapende kraft. De må motta det nye hjertet, som bevares ømt og ydmykt ved himmelens nåde. Egenkjærlighetens ånd må renses fra sjelen.

De må arbeide alvorlig og med ydmykt hjerte og se til Jesus, for å bli ledet og oppmuntret. Da vil bygningen føyes sammen og vokse til et hellig tempel i Herren.

Særlig de unge har vanskeligheter med uttrykket ”et nytt hjerte”. De forstår ikke hva det betyr. De søker etter en spesiell forandring som skal skje med deres følelser. Dette kaller de for omvendelse. Over denne villfarelse er det tusener som har snublet til ruin, da de ikke har forstått uttrykket: ”Dere må fødes på ny.” Joh. 3, 7.

Satan leder menneskene til å tro at de er omvendt, fordi de har hatt en slags følelsesmessig henrykkelse. Men deres erfaring forandres ikke. De handler som før. Deres liv viser ikke noen gode frukter. De ber ofte og lenge, og de henviser stadig til de følelser som de hadde den gang. Men de lever ikke det nye liv. De er bedratt. Deres erfaringer går ikke dypere enn følelsesbølgene. De bygger på sand, og når stormene kommer, blir deres hus feiet bort. . . .

Når Jesus taler om det nye hjertet, mener han sinnet, livet og hele dens vesen. Å få et forandret hjerte vil si å dra sine følelser bort fra verden og feste dem på Kristus. Å få et nytt hjerte er å ha et nytt sinn, nye hensikter og nye motiver. "

-Kraft Fra Det Høye. Ellen G. White.
Anonym
2. Juni - Kristus i hjertet er hemmeligheten til lykke 

"Ros dere av hans hellige navn! De som søker Herren, skal glede seg. 1 Krøn 16,10 

"Massene ...lengter etter noe de ikke har. De bruker sine penger på det som ikke er brød og arbeider for det som ikke metter. Sjelen, som hungrer og tørster, vil fortsette å hungre og tørste så lenge den nærer seg på disse fornøyelsene som ikke tilfredsstiller. Å, om slike mennesker bare ville høre på Jesu røst: "Den som tørster, skal komme til meg og drikke!" (Joh 7,37). De som drikker levende vann, blir aldri mer tørste. ... Kristus er livets kildevell, og han er kilden til fred og lykke. ...De unge bør prise Herrens navn for hans store godhet, hans kjærlige nåde og hans ømme omsorg.

De kan prise hans navn ved å åpenbare hans nåde gjennom gudfryktig omgang med andre og et velordnet liv. Og når de gjør det, vil de få et behagelig vesen, og de legger bort sine ergrelser. Det lykkeligste hjertet er det der Jesus får bo fast. Det lykkeligste hjemmet er der gudsfrykten er det styrende prinsippet. ...

På arbeidsplassen der Kristi fred og himmelske nærvær finnes, vil arbeiderne være mer pålitelige, trofaste og effektive enn noe annet sted. Der kan man betrakte gudsfrykten og Guds kjærlighet. I vår verden finner man hverken velvære eller lykke uten Jesus, så la oss bekjenne ham som vår venn og frelser. ...

I ham finner vi en uforlignelig skjønnhet. Å, om vi alle ville leve slik i denne korte prøvetiden at vi får herske med Ham gjennom evighetens uendelige tidsaldre! Når Jesus ved troen bor i hjertet, ... vil du være lykkelig og fylt av lovsang og glede."

-Livet sammen med Gud / Ellen G. White. Anonym
3.Juni. Ta deg i vare for et hardt hjerte.

"For han er vår Gud, og vi er det folk Han vokter, fårene ved Hans hånd. Idag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter..” Sal. 95, 7. 8. 

Ikke et øyeblikk kan et menneske vie sine gudgitte krefter til å tjene verdslighet og stolthet uten å stille seg på fiendens grunn. . . . Hver gjentakelse av synden svekker kraften til å stå den imot, det åndelige syn blir svekket og samvittigheten forherdet. ...

Herren sender oss advarsler, råd og irettesettelser for at vi kan ha anledning til å korrigere våre feilgrep før de blir en del av vår natur. Men dersom vi nekter å la oss rettlede, vil Gud ikke gripe inn for å motvirke resultatet av vår handlemåte. Han vil ikke gjøre noe mirakel slik at det frøet som er sådd, ikke kommer opp og bærer frukt. Det mennesket som viser en vantro hardhet eller en dorsk likegyldighet til guddommelige sannheter, høster bare det han selv har sådd. Dette har vært manges erfaring. De lytter med likegyldighet til sannheter som engang rørte dem dypest i sjelen.

De sådde likegyldighet, sløvhet og motstand mot sannheten, og høsten de samlet inn er tilsvarende. Iskulde, jernhardhet, denne ugjennomtrengelige, upåvirkelige natur som fjellet, alt dette finnes i karakteren hos mang en kristen bekjenner. Det var på denne måten Herren forherdet Faraos hjerte. Gud talte til den egyptiske konge gjennom Moses og gav ham de mest slående beviser på guddommelig makt, men monarken nektet hardnakket å se det lys som ville ha brakt ham til anger.

Gud sendte ikke noen overnaturlig makt for å forherde hjertet hos den opprørske kongen, men etterhvert som Farao stod sannheten imot, ble Den Hellige Ånd dratt tilbake, og han ble overlatt til mørke og vantro som han selv hadde valgt. Ved stadig å forkaste åndens innflytelse, avskjærer menneskene seg fra Gud. 

Ufravikelige prinsipper vil kjennetegne deres ferd som sitter ved Jesu føtter og lærer av ham."

- Kraft fra det Høye, Ellen G. White.

Anonym
4. Juni.  Visdom og innsikt gir lykke.

"Lykkelig er den som finner visdom, det menneske som vinner god innsikt." Salomos Ord 3,13 

"Da David ble salvet ... skulle det gi den unge mannen en antydning om hvilken stor livsoppgave som ventet ham. ...Uanfektet av sin høye status fortsatte han sin daglige gjøremål, mens han tålmodig ventet på at Herren skulle oppfylle sine planer når tiden var inne, og slik han fant det best. Han var like ydmyk og beskjeden da han dro tilbake til beitemarkene for å gjete feet som før han ble salvet, og han utførte sine plikter like samvittighetsfullt som tidligere.

Men det var med ny inspirasjon han nå laget sine melodier og spilte på harpen. Han var omgitt av en frodig og avvekslende natur. Midt i ungdommens fulle styrke forberedte David seg til å innta sin plass blant de fremste i verden. Han betraktet sine evner som en gave fra Gud og benyttet dem til å forherlige den guddommelige giver. De rike anledningene han hadde til å fordype seg ved og meditere om, bidro til å gi ham en slik visdom og gudsfrykt at han ble elsket av Gud og engler. 

Idet David betraktet fullkommenheten i skaperverket, fikk han en dypere forståelse av Gud. Han fikk lys over  problemer, fant forklaringer på vanskelige spørsmål og løsningen på innviklede gåter. Hver lysstråle tente en ny begeistring i ham, og han skrev enda vakrere salmer til Guds og Frelserens ære. Kjærligheten som drev ham, sorgene som trykket, og de seirene han opplevde, var ting han grunnet på. Og når han så Guds kjærlighet bakom alt han erfarte, banket hjertet enda hurtigere i takk og tilbedelse, mens stemmen fikk en rikere klang, og harpestrengene gav uttrykk for hans glede og jubel. Slik vokste denne gjetergutten i styrke og kunnskap, for Herrens Ånd var over ham."  

- Livet sammen med Gud, Ellen G. White.

                                         

Anonym
5. Juni - Bibelen viser veien til sann lykke.

"Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad som om jeg hadde all rikdom. ... Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke dine ord." Sal 119,14-16

Bibelen legger frem for oss himmelens uransakelige rikdommer og udødelige skatter. Menneskets sterkeste drifter får det til å søke sin egen lykke, og Bibelen viser oss at himmelen vil bistå oss i vår søken etter sann lykke. Den åpenbarer betingelsene for å få del i Kristi fred. Den forteller om et hjem preget av evig lykke og solskinn, et sted der man ikke skal oppleve tårer og savn. Denne velsignede boken vil lære deg å være ærlig, måteholden i alle ting, sparsom, arbeidsom, sannferdig og rettskaffen. Følger du dens råd, vil du bli en tro veileder for de unge og få en innflytelse over dem som vil høyne dem og rense karakteren, en innflytelse som vil føre dem bort fra synd og inn på rettferds stier. 

Vil et slikt liv være gledeløst? Å, nei da! Det vil bli fullt av trøst, og tilfredsstillelse, for du slipper himmelen inn i ditt liv og fred inn i sjelen, og du etterlater deg et vitnesbyrd om at "Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen nye krefter" (Sal 19,8)

Jeg skulle ønske at de unge kunne forstå hvor stort det er når en ungdom gir sitt hjerte til Gud. Hvor kjærlig englene vokter skrittene til unge som frykter og elsker Gud. Jesus kjenner navnet på den enkelte, og deres eksempel hjelper andre unge å gjøre det som er rett. De unge som har et lager av Guds ord i sitt sinn og sitt hjerte, ord til oppmuntring og advarsel, med dyrebare skatter bestående av løfter som de kan gjøre krav på til enhver tid, disse unge vil være levende lysbærere. De har kontakt med ham som er opphavet til alt lys. Rettferds sol sender sitt lys og sine helbredende stråler inn i deres sjel og lyser for alle omkring dem."

-Livet sammen med Gud. Ellen White.

                                       

Anonym
6.juni. Soldater på livets slagmark.

" Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du ble kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!” 1 Tim. 6, 12. 

Når et menneske blir omvendt, er ikke frelsen fullbyrdet. Det må da løpe på rennebanen. Foran seg har det den anstrengende ”troens gode strid”. . . . Den er livslang og må kjempes med besluttsom energi og i forhold til verdien av det en ønsker å oppnå, nemlig det evige liv. . . .

Satan søker hele tiden å ødelegge. Han kaster sin djevelske skygge mellom sjelen og lyset fra rettferdighetens sol. Når du taler tvil og viser mistillit til din himmelske kjærlighet, kommer Satan inn og forsterker inntrykket, og det som er skygger, blir gjort til den svarteste fortvilelse. Ditt eneste håp er nå å slutte å tale tvil. Ved å være opptatt av de mørke sidene, kaster du vekk din tillit til Gud, og dette er nettopp det Satan ønsker du skal gjøre.

Han vil sikte deg som hvete, men Jesus går i forbønn for deg. Hans kjærlighet er bred og dyp. Kanskje vil du si: ”Hvordan vet du at han elsker meg?” Jeg ser dit du bør se, til Golgata kors. Blodet som ble utgytt der på korset, renser fra all synd. . . .Vi arbeider daglig på vår egen skjebne. Vi har en evig krone å vinne og et helvete å unnfly. Vi kan riktignok ikke frelse oss selv, og vi vet at Kristus ønsker at vi skal bli frelst.

Han gav sitt eget liv for å kunne betale løsepengen for vår sjel. Har han brakt dette store offer, så kan han ikke anse oss for betydningsløse. . . .Vi ønsker å holde fast på veien, sannheten og livet. . . .

Vi har en levende frelser, en levende talsmann og en som vil hjelpe oss i all vår nød. Når vi blir fristet til å gå ned i tvilens og fortvilelsens hule, la oss da synge: ”Opp, opp min sjel, ryst av deg skyld og frykt,  på Kristi offer kan du stole trygt, til nådens trone har han banet vei, i sine hender har han tegnet meg"

-Kraft fra det Høye. Ellen G. White.
Anonym
7. Juni - Lydighet.

Herren bød oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud, så det kunne gå oss vel alle dager, og han kunne la oss leve, slik han har gjort det til denne dag. Når vi legger vinn på å leve etter alle disse bud som Herren vår Gud har gitt oss, da står vi som rettferdige for ham. 5 Mos 6,24-25 

Man må søke lykken på rett vis og på rett sted. Noen tror at de skal finne lykken i syndige fornøyelser eller i verdens hule attraksjoner. Og noen glemmer både fysiske og moralske krav i troen på at de skal finne lykken, men de taper både sjel og legeme. Andre søker lykken i tilfredsstillelse aven sykelig appetitt og setter nytelsen av smaken høyere enn både liv og helse.

Mange tillater seg å bli slaver av sanselige lidenskaper og gir villig avkall på både krefter, intellekt og moralsk styrke for å mette sine lyster. De kommer til å ende i en for tidlig grav, og i dommen vil anklagen lyde på selvmord. Skal man ønske seg den lykken som er å finne på ulydighetens vei der man bryter både fysiske og moralske lover?

Kristi liv peker mot lykkens sanne kilde og hvordan man kan få del i den. Hvis de virkelig vil finne lykken, skal de legge vinn på å glede seg over pliktens vei, gjøre sine oppgaver med troskap og forme sitt liv og sitt sinn etter Jesu fullkomne eksempel. Lydighet er forutsetningen for liv og lykke, helse og glede, både for menn, kvinner og barn.

Lydighet er oppskriften på velvære både her i livet og i det neste. Hvor kan man finne en bedre veileder enn den ene sanne Gud? ... Hvor finner man en tryggere sti enn hvor Den evige viser vei? Når vi følger ham, går vi oss ikke fast på en dårlig, gjengrodd sti som er full av villnis. Guds og lydighetens sti er rettskaffenhetens, heIsens og lykkens sti."

- Liver sammen med Gud, Ellen White.

                       

Anonym
8.Juni. I Guds verksted.

" da blir også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære hellige offer som er til behag for Gud ved Jesus Kristus.” 1 Pet. 2, 5. ”Det jødiske tempel ble bygd av stener som var hugget ut av stenbruddene. Hver sten var tilpasset sin plass i templet, meislet og prøvd før den ble brakt til Jerusalem. Og når alle var brakt frem til byggeplassen, ble bygningen føyd sammen uten økse- eller hammerslag. Denne bygning fremstiller Guds åndelige tempel, som er sammensatt av materialer fra alle nasjoner og stammer og folk, fra alle klasser, høye og lave rike og fattige. Dette er ikke døde materialer: som skal føyes sammen med hammer og meisel. De er levende stener, som den store byggmester ved hjelp av sannheten har hentet ut fra verdens stenbrudd.

Templets Herre hugger dem nå til, polerer dem og får dem til å passe inn på sine respektive plasser i det åndelige tempel. Når dette tempel er ferdig, vil det være fullkomment i alle deler og et under for engler og mennesker. Den nøyaktighet som ble vist ved byggingen av templet, er en lærdom for oss om den grundighet vi må vise i karakterbyggingen. Ikke noen billige materialer må brukes. Ikke noe tilfeldig arbeid må gjøres i fullførelsen av de forskjellige deler. Den ene del må passe fullkomment til den andre. Slik Guds tempel var, må Hans menighet være.

I karakterbygningen hos sitt folk ønsker ikke Gud å se noe verdiløst materiale eller noe likegyldig, overfladisk arbeid. Vi er nå i Guds verksted, og prosessen foregår i disse prøvetimer for å få oss til å passe inn i dette herlige tempel. Nå kan vi ikke være likegyldige, forsømmelige og slappe og nekte å avstå fra synd, . . . og likevel vente å være rene og hellige med en karakter dannet etter palassets mønster. . . . Nå er tiden til å berede seg, dette er dagen vi kan få våre mangler fjernet. En sten som ikke skinner, er verdiløs. Det som er av verdi i våre menigheter, er ikke døde, matte stener, men levende stener, stener som reflekterer de klare strålene fra hovedhjørnestenen, fra rettferdighetens sol."  - Kraft fra det høye. Ellen White.


                          
Anonym
9.Juni. Velsignelsen ved det kristne fellesskap.

" La oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser Dagen nærmer seg.” Heb. 10, 25. 

De troende må aldri forsømme å komme sammen, for det er Guds spesielle middel til å lede sine barn til enhet, slik at de i kjærlighet og enighet kan hjelpe, styrke og oppmuntre hverandre. . . .Som brødre og søstre av vår Herre har vi fått et høyt kall til et hellig og lykkelig liv. På lydighetens trange vei, som vi har slått inn på, trenger vi den inspirasjon vi får ved samfunn med hverandre og med Gud. Vi ser jo at Guds dag nærmer seg, så la oss ofte møtes for å studere hans ord og for å oppmuntre hverandre til å være tro inntil enden.

Ved slike sammenkomster her i verden er det Guds hensikt at vi skal tale sammen om å få all mulig hjelp til en riktig forberedelse, så vi i den himmelske forsamling kan motta den arv vi er lovet. Husk at ved enhver sammenkomst møter dere Kristus, lederen for gudstjenesten. Oppelsk en personlig interesse for hverandre, for det er ikke nok bare å kjenne menneskene. Vi må kjenne menneskene i Kristus Jesus. Vi blir formant til å ”gi akt på hverandre”. Dette er grunntonen i evangeliet.

Jeg vil oppmuntre dem som kommer sammen i små grupper, til å tilbe Gud. Brødre og søstre, vær ikke motløse fordi dere er så få.

Det treet som står alene ute på sletten strekker sine røtter dypere ned i jorden, sprer sine grener videre ut til sidene og vokser sterkere og mer symmetrisk når det kjemper alene mot stormene og fryder seg over solskinnet. Slik er det også med den kristne som er avskåret fra omgang med andre. Han må lære å stole fullt og helt på Gud. Han blir sterkere og modigere for hver gang han er i kamp. 

Må Herren velsigne de trette og ensomme og gjøre dem til sterke arbeidere.”


-Kraft fra det høye, Ellen White.

                                              


                                      
Anonym
10. Juni - Den gylne regel.

"Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene." Matt 7,12

Frelseren lærte dem dette prinsippet [den gylne regel] for at menneskene skulle være lykkelige, ikke triste, for lykken oppnår vi ikke på noen annen måte. Gud ville at menn og kvinner skulle få del i et høyere liv. Han gir dem livets velsignelse, ikke bare for at de skal bli rike, men for at deres høyere krefter skal bli styrket når de utfører det arbeidet Han har overlatt menneskene - å oppdage og avhjelpe sine medmenneskers behov.

Vi bør ikke arbeide for våre egne selviske behov, men til beste for alle omkring oss og velsigne dem med vår innflytelse og godhet. Dette formålet ser vi et eksempel på i Kristi liv. Grip alle anledninger til å forøke deres lykke som omgir deg. La dem få del i din kjærlighet. Vennlige ord og medfølende blikk, uttrykk for at du setter pris på dem, vil for mange som kjemper alene oppleves som et glass kaldt vann for den som tørster. Et oppmuntrende ord og en vennlig handling bidrar sterkt til å lette bører som hviler tungt på slitne skuldre.

Det er i uegennyttig tjeneste at man finner sann lykke. Og hvert et ord og hver en handling som gjøres i slik tjeneste blir nedskrevet i himmelens bøker som om de ble gjort mot Kristus. ...

Lev i solskinnet fra Kristi kjærlighet. Da vil din innflytelse bli til velsignelse for verden. En uegennyttig holding i arbeidet for andre gir karakteren dybde, fasthet og kristelig skjønnhet, og den gir fred og lykke til dem som eier disse dydene. Hver plikt som blir utført, hvert offer som blir brakt i Jesu navn, bringer en overmåte stor lønn. I selve plikthandlingen taler Gud og gir sin velsignelse. 

Grip alle anledninger til å forøke deres lykke som omgir deg."

- Livet sammen med Gud, Ellen White.


                                       
Viser side 1 av 32 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste