Agenda 3:16
Radio 316
Skriv en hilsen til alle på KristenDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Anonym

Treenigheten og endetiden.

"Jeg kom fra Gud" sa Jesus, føre Han sier i neste vers at Han har utgått fra Sin Far og kommet inn i verden" Johannes 16:28-29.

Altså, Jesus kom, ble født, gikk ut av Sin Far, en lang tid føre Han kom til verden. Dette prøver den onde å skjule med treenighet læren. Treenighets læren ødelegger vår forståelse av Faderen og Sønnen, som tar bort den kjærligheten til at Faderen ga sin eneste fødte Sønn for våres synder.

"Jeg er utgått fra Gud og kommet hit" Johannes 8: 42 "

"Før fjellene ble senket ned, før haugene, ble Jeg født" Salomos 8:25 

En treenighet lære tar bort det faktum at Jesus hadde en begynnelse. Han er den første fødte i Himmelen. Høyere enn englene, men lavere enn Sin Far. Det er en forskjell på Faderen og Sønnen, slik som det er forskjell på fedre og sønner på denne jorden. De har samme etternavn og likner hverandre, men det er forskjell. Treenigheten læren gjør Far og Sønn forholdet til en metafor. Igjen, denne Babylonske læren ødelegger kunnskapen om den kjærligheten som viser at Faderen sendte sin eneste fødte Sønn til å dø for oss. Treenigheten er en hedensk tradisjon lære som er blitt ført inn i kristendommen av den romerske katolske kirke.


Mer her : 


https://youtu.be/ELl5RhPdDWU

https://youtu.be/cGXPxlanjhw

https://youtu.be/SNNM46jZoD4

Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
"Misgjerningens mysterium" begynte å fungere i kirken på Paulus sine dager. Det overveldet til slutt evangeliets enkelhet og ødela Kristi lære, og kirken gikk inn i ørkenen. Martin Luther, og andre reformatorer, oppstod i Guds styrke, og med Ordet og Ånden gjorde de sterke fremskritt i reformasjonen. Den største feilen vi finner i reformasjonen er, reformatene sluttet å reformere. Hadde de gått videre og videre, til de hadde forlatt den siste vestlige delen av Pavedømmet bak seg, slik som naturlig udødelighet, barnedåp, treenigheten og Søndagshelligholdelse, ville kirken nå være fri for sine feil. "- (James White , Review and Herald, 7. februar 1856, s. 148)

"Treenighetslæren som ble opprettet i kirken av Nice-rådet A. D. 325. Denne læren ødelegger Guds personlighet og sin Sønn Jesus Kristus, vår Herre. De beryktede, tiltakene som det ble tvunget på i kirken som vises på sider av kirkelig historie, kan godt føre til at alle troende i den læren vil rødme. "- (J.N. Andrews, Review and Herald, 6. mars 1855)

"Mine foreldre var lenge medlemmer i kongregasjonskirken, med alle deres omvendte barn så langt, og håpet at vi også ville forene dem. Men de omfavnet noen poeng i deres tro som jeg ikke kunne forstå. Jeg vil bare nevne to: deres dopmodus og treenighetslæren. Min far, som hadde vært en diakon lenge stående med dem, arbeidet for å overbevise meg om at de hadde rett i doktrinets punkter. Respekten til treenigheten, konkluderte jeg at det var umulig for meg å tro at Herren Jesus Kristus, Faderenes Sønn var også den Allmektige Gud, Faderen, ett og samme vesen. Jeg sa til min far: "Hvis du kan overbevise meg om at vi er en i denne forstand, at du er min far, og jeg din sønn; og at jeg er din far, og du, min sønn, så kan jeg tro på treenigheten. »- (Joseph Bates, Selvbiografi av eldste Joseph Bates, 1868, s. 204)

"For å tro på denne doktrinen( Treenigheten ), må vi, når vi leser skriften, tro at Gud sendte seg selv inn i verden, døde for å forene verden til seg selv, oppreiste seg selv fra de døde, stige opp til seg selv i himmelen, pleier for seg selv i himmelen for å forene verden med seg selv, og er den eneste mellommann mellom mann og seg selv. Vi må også tro på at i Getsemanehagen ba Gud til seg selv om det var mulig å la koppen gå fra seg selv og tusen andre slike absurditeter." (  (J.N. Loughborough, Review and Herald, November 5, 1861)
Anonym
Exodus79
Hvilke erfaringer har du gjort selv i forhold til den treenige Gud ?
Anonym
Bibelen sier ingenting om treenigheten. Gud nevner aldri det, Jesus kalte det aldri, apostlene gjorde det aldri. «Nå tør menn å kalle Gud, Treenigheten, Treenig etc.» - (D.M. Canright, Review and Herald, 29. august 1878, "Guds personlighet")

"For Gud elsket så verden at han gav sin enbårne Sønn" og i følge dette er Jesus Kristus født av Gud på en måte at ingen annen vesen er; ellers kunne han ikke være hans enbårne Sønn. Engler kalles Guds sønner, og det er også rettferdige menn, men Kristus er hans Sønn i høyere mening, i et nærmere forhold enn noen av disse. Gud gjorde menn og engler ut av materialer som allerede er opprettet. Han er forfatteren av deres eksistens, deres Skaper, dermed deres Fader. Men Jesus Kristus ble født av Faderns egen substans. Han ble ikke skapt av materiale som englene og andre skapninger var. Han er virkelig og ettertrykkelig "Guds Sønn" ... Heb.1: 1-8 sitert.

En tro på denne doktrinen er svært viktig. Faktisk kan det ikke være for sterkt insistert på. Jesus erklærer selv at kunnskapen om denne sannheten er nødvendig for evig liv. 'Og dette er evig liv, for at de kan kjenne Deg den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, som Du har sendt.' Johannes 17: 3. "Vi må kjenne Faderen som den eneste sanne Gud. Da er det ingen sann Gud i tillegg til Faderen. Men vi må også kjenne hans Sønn Jesus Kristus, som Han har sendt. Hvor enkel er denne doktrinen, og hvor rikelig opprettholdt av Den Hellige Bibelen. "- (D.M. Canright, Review and Herald, 29. august 1878

"...at Jesus er Guds enbårne Sønn. Han ble født, ikke skapt. Han er av Faderens substans, slik at Han i sin natur er Gudommelig; og siden dette er slik, "det var Faderen som var tilfreds med at i Ham burde all fylde bo." Kol 1:19 ... Selv om begge er av samme natur, er Faderen først i tiden. Han er også større fordi han ikke hadde noen begynnelse, mens Kristi personlighet hadde en begynnelse. "- (E.J. Wagoner, Signs of the Times, 8. april 1889)
Anonym
”På samme måte som vår Frelser, er vi i denne verden for å gjøre tjeneste for Gud. Vi er her for å bli lik Gud i karakter, og med et liv i tjeneste å åpenbare ham for verden. For å bli Guds medarbeidere, for å bli lik Ham og for å åpenbare Hans karakter, må vi kjenne Ham korrekt. Vi må kjenne Ham som Han åpenbarer seg selv. Kunnskap om Gud er fundamentet for all sann utdanning og for all sann tjeneste. Det er den eneste virkelige sikkerhet mot fristelse. Det er bare dette som kan gjøre oss lik Gud i karakter. Dette er den kunnskap som er nødvendig for alle som arbeider for å oppbygge sine medmennesker. Forvandling av karakteren, et rent liv, effektivitet i tjeneste, fastholdelse av de riktige prinsipper, alt avhenger av en rett forståelse av Gud. Denne kunnskapen er den nødvendige forberedelsen både for dette livet og for det kommende”. (The Ministry of Healing, side 409)

"Vi tror at Den Hellige Ånd er identisk med Faderen og Sønnen, at det er Deres Ånd. At De kan være tilstede personlig i vårt hjerte ved Deres Ånd. ”Jesus forsøker å prege inn i dem den tanken at ved å gi dem den Hellige Ånd gir Han dem den herlighet som Faderen har gitt ham, som gjør at Hans folk vil bli ett i Gud…” (Sign of the Times, 3 Okt. 1892)

“Bebyrdet med menneskelighet kunne ikke Kristus være personlig tilstede alle steder, derfor var det alt i alt til deres fordel at Han skulle forlate dem for å dra til Hans Far og sende den Hellige Ånd som Sin etterfølger på jorden. Den Hellige Ånd er Ham selv, avkledd den menneskelige personlighet, og uavhengig av den. Han ville representere Seg selv (Ham selv) alle steder ved Sin Hellige Ånd.” (Manuscript release nr. 1084) 

”Den Hellige Ånd er trøsteren, Kristi personlige nærvær i sjelen” (Review and Herald 22-29 nov. 1892)

”Det er Hans hensikt at den høyeste innflytelse i universet, som strømmer ut fra kilden av all kraft, skal bli deres. De skal få kraft til å motstå ondskap, kraft som verken liv eller død eller helvete kan beherske, kraft som skal gjøre dem i stand til å overvinne som Kristus overvant.” (Desire of Ages, side 679)

 ”Alle som innvier sjel, legeme og ånd til Gud, vil konstant motta en ny gave av psykisk og mental kraft. Denne uuttømmelige leveringen fra himmelen står til deres rådighet. Kristus gir dem pusten av sin egen ånd, livet fra Hans eget liv. Den Hellige Ånd setter i gang de høyeste krefter til å arbeide i hjerte og sinn. Guds nåde forstørrer og forbedrer deres evner, og hver fullkommengjøring av den guddommelige natur kommer dem til hjelp i arbeidet med å redde sjeler.” (Desire of Ages, side 827)

 ”Ved Den Hellige Ånd er Kristus tilstede for å besegle det Han selv har innstiftet. Han er der for å overbevise og mildne oss. Ikke et blikk, ikke en angerfull tanke unngår Hans oppmerksomhet.” (Slektenes Håp side 501)
Anonym
Ordet var "i begynnelsen." Menneskets sinn kan ikke forstå den tiden som er omtalt i denne setningen. Det er ikke gitt til mennesker å vite når eller hvordan Sønnen ble født, men vi vet at han var det Guddommelige Ord, ikke bare før Han kom til denne jorden for å dø, men selv før verden ble skapt. Like før korsfestelsen ba Han: «Og nå, Fader, herliggjør du Meg med Ditt eget selv med den herlighet som Jeg hadde med Deg før verden var.» Johannes 17: 5. Og mer enn syv hundre år før Hans første advent, ble Hans komme forutsagt av inspirasjonsordet: "Men du, Betlehem Ephrata, selv om du er liten blant tusenvis av Juda, men av deg skal Han komme ut til Meg, Han som skal være hersker i Israel, Hans utgang har vært fra gammel tid, fra evighets dager. "Mika 5: 2. Vi vet at Kristus "gikk videre og kom fra Gud" (Johannes 8:42), men det var så langt tilbake i evigheten som må være langt utover forståelsen av menneskets sinn. "- (EJ Wagoner, Kristus og hans rettferdighet, s. 9, 1890)

Du spør hva vi lærer om treenigheten. I det omfang vi ikke finner noe slikt uttrykk i Skriftene, lærer vi ikke noe om det. Men om Guds vesen - Guddommen, Guddommeligheten som åpenbaret i Faderen, Ordet (Sønnen) og Den Hellige Ånd, tror og lærer vi bare hva Bibelen sier, og ingenting annet. Ingen kan ved å søke  finne ut alt om Gud. Ingen skapning kan forstå den Allmektige til fullkommenhet. Det endelige sinnet kan ikke forstå det uendelige. Derfor er diskusjoner om treenigheten om Guds, Kristi og Hellige Ånds manifestasjoner av grov formodning. "- (E.J. Wagoner, Den nåværende sannhet for 1902, bind 18 - nr. 06, s. 8)

"Hellige Ånd" (hagion pneuma) i alle tilfeller. Denne Ånden er Guds Ånd, og Kristi Ånd. Ånden er den samme, når den blir nevnt a angående Gud eller Kristus. Men med respekt for denne Ånd bruker Bibelen uttrykk som ikke kan harmoniseres med ideen om at det er en person som Faderen og Sønnen. Snarere er det vist seg å være en guddommelig innflytelse fra Dem begge, mediet som representerer Deres nærvær, og som de har kunnskap og makt gjennom hele universet, når de ikke personlig er tilstede. Kristus er en person, som nå fungerer som prest i helligdommen i himmelen
Denne Ånden er personifisert som «Trøsteren», og som sådan har den personlige og relative pronomen "han" og "hvem" som er anvendt på den. Men den blir vanligvis snakket om på en måte som viser at den ikke kan være en person, som Faderen og Sønnen. For eksempel er det ofte sagt å være "poured out" og "shed abroad." Men vi leser aldri om at Gud eller Kristus blir "poured out" eller  "shed abroad." ( (Uriah Smith, Review and Herald, October 28, 1890)
Anonym
"Treenighetslæren er ansvarlig for disse vranglærer. At Kristus ikke kom i syndig kjøds lignelse, at Jesus ikke er utgått/født av Gud, at Sønnen ikke er Faderens bokstavelige sønn, at Jesus, fordi Han er Gud på samme måte som Faderen ikke kunne dø på korset, at vi mennesker ikke kan bli frigjort fra synd. Alt dette og mer til, er en konsekvens av treenighetslæren."    
 
"Vi har på denne måten gjort hele frelsesplanen til et rollespill, noe som resulterer i at Guds store kjærlighet nesten blir usynlig."

“Jesus ba om at Hans disipler måtte være ett slik Han var ett med Hans far. Denne bønnen innebar ikke èn disippel med tolv hoder, men tolv disipler, gjort til ett i hensikt og styrke for deres Mesters sak. Heller ikke er Faderen og Sønnen parter i en ”tre – èn Gud.” De er to forskjellige vesener, allikevel ett i planen og gjennomføringen av frelsen. De frelste, fra den første som tar del i den store frelsen, til den siste, legger all æren og herligheten og prisen for frelsen, til både Gud og lammet.” (James S. White, “Life incidents”, side 343. 1868)

”Faderen er den største fordi Han er først. Sønnen er den annen i autoritet fordi Han er blitt gitt alle ting.” (James S. White, “Review and Herald”, 4. Januar, 1881)


”Læren om treenigheten er et grusomt, hedensk misfoster som fjerner Jesus fra Hans sanne stilling som Guddommelig Frelser og Mellommann… Satan har tatt en hedensk ide med et trehodet misfoster, og har i den hensikt å skape forakt for det guddommelige, innført den i Romersk katolsk lære som vår strålende Gud; dette er en umulig og absurd oppdiktning. Denne avskyelige doktrinen som ble overført fra hedenskapet til den Romerske pavekirken, forsøker nå å trenge sitt onde nærvær inn i læren om de Tre Englers Budskaper…("The Trinity", filed in office of the Dean, Andrews university, Theological seminary n.p. n.d. p.2 mimographed)


Skal avslutte denne tråden, men tenkte at andre troende kunne få innsyn i hva som har skjedd med Syvendedags Adventist menigheter verden rundt. Pionerer av Kirken som var inspirert av den profetiske Ånd, jobbet i mot treenighet læren. Etter at de sovnet inn, så tok andre inn læren. De gjorde om sin logo. Ledere innenfor SDA håndhilser på Paven og gir han gaver.


"Det hele kulminerte med trospunktene i 1980 hvor vi klart og tydelig, som et trossamfunn, har gått imot sannheten som var fundamentet for troen som våre pionerer hadde, en sannhet som også på det sterkeste blir bekreftet av profetiens ånd. I 1996 hadde ledelsen i Syvendedags Adventistsamfunnet tatt enda et skritt i negativ retning I forbindelse med den tidligere omtalte bønneukelesningen, hadde nå alle Adventister i hele verden mulighet til å lese at Kristus i virkeligheten ikke var Guds Sønn, at de tre personene som alle fullt ut er Gud var blitt enige om en rollefordeling seg imellom."

Fra : http://treenighet.no/index.php/Special_Site_Map
Anonym
Bibelen sier klart i 1 Mos 1. 26, la OSS skape mennesket i VÅRT bilde. Så der er altså Moses som introduserer treenighets tanken, lenge før pavekirken eller noen andre. 
Om hedninger kopierer Guds forordning, så forandrer ikke det originalen. 
Guds ord, som er Jesus, blir også referert til som Gud i Johannes 1. Uavhengig av hva paver og SDA måtte mene. 
Anonym
Bibelens mange hint om er treenig Gud er gått igjennom på en annen tråde her inne.


Anonym
Selvfølgelig vil det alltid være mennesker som mener annerledes. De har holdt fast på en treenighet lære over lengre tid. Det er de faste som kommer inn og kommenterer på alt jeg skriver.   Ha en flott dag Øst og Joseph. Gud velsigne dere.


Sunday law and the trinity:   https://youtu.be/LHImFixKu2A
Anonym
Bibelen sier klart i 1 Mos 1. 26, la OSS skape mennesket i VÅRT bilde. Så der er altså Moses som introduserer treenighets tanken, lenge før pavekirken eller noen andre. 
Om hedninger kopierer Guds forordning, så forandrer ikke det originalen. 
Guds ord, som er Jesus, blir også referert til som Gud i Johannes 1. Uavhengig av hva paver og SDA måtte mene. Hei Øst. 

Når ble OSS til 3 stykker eller flere ? 

Faderen sa til Sønnen: «La OSS lage mennesket i vårt bilde.» og vips så forsvant treenighets læren ut døra. Du burde lese denne tråden. Hvis du ikke ser det, så er det vel ikke meningen at du skal se det. Bare håper at du ikke tror at Jesus som Guds Sønn, bare er metaforisk. 
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste