Agenda 3:16
teofil
teofil sier: Ha en fin kveld!
Skriv i megafonen

Forum >> Religion og tro >> Debatt


Åpne profilen til RemiS

Hva menes med «lov og evangelium»?

Klikk på/kopier linken, les innlegget. Forfatteren ønsker kommentarer til innlegget i sin blogg. Kommenter gjerne der og her :)




http://www.davidsliv.com/?p=21912
Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Denne linken din er helt tydelig tuftet på humanistisk forskning innen humioria (humanistiske fag som språk, kunst, historie, filosofi, kunst, retorikk=talekunst, m.m.

Jeg kan godt være med deg på en akademisk diskurs (av latin og betyr "løpe frem og tilbake) bygget på sementerte konvensjoner, paradigmer (gjeldende teorier) og paradigmeskifter (når ny teori har etablert seg som rådende  "sannhet") med de parameter og metoder som er gjeldende innen forskningen.
En slik diskurs krever et akademisk språk, en etablert retorikk for å understøtte egne tankerekker og problematiseringer, i tråd med forskingens egne sementerte og vel  etablerte konvensjoner og metoder.
Eller på godt norsk: Stor oppfinnsomhet og innovativ tenkning, oppfinnsomme og rasjonelle tankerekker, alt bygget på menneskelig fornuft.

Dette på godt norsk: Å hive en masse baller (=tankerekker) opp i lufta samtidig og kunne sjonglere med alle ballene (tankene) på en gang, altså en ballkunstner (i ordkløveri (retorikk).

Paulus møtte dette problemet i byen Korint.
Den hadde den gang 250000 innbyggere, var en svært rik og viktig handelsby. Den økonomiske øvre klasse var meget velstående og mange. De hadde slaver til alt arbeid. De rike handelssønnene kjedet seg, derfor ble det opprette flere skoler innen filosofi, hvor de fikk lære å konversere med kloke ord og kløktige tankerekker.  Deres store hobby var å møtes i gatene og konversere på et svært høyt nivå med fine ord og kloke tanker, de ble mestere i talekunst og følte seg langt viktigere og klokere enn alle andre.

Paulus var en meget lærd mann og kunne med letthet målt seg med hvem om helst av dem i denne talekunsten.

Men hvordan møtte Paulus disse kloke filosofene?

Jo, det ser vi tydelig i 1.Kor. 2, 1-2:

"Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg IKKE MED MESTERSKAP I TALE OG VISDOM da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite NOE blant dere, UTEN JESUS KRISTUS, OG HAM KORSFESTET."

Dermed satte Paulus foten ned for denne talekunsten og problematiseringen. Menneskelig mesterskap i tale og visdom kunne ikke forenes med Guds ord, da hadde ikke Paulus for gjort annet enn å diskutere mennesklige tankerekker, da hadde evangeliet druknet i ordgyteri. Paulus var klinknede klar på dette.

Jødene krevde tegn, men for grekerene var ordet om korset en dårskap. 

"For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og DET IKKE MED VISE ORD, FOR AT KORSET SKAL MISTE SIN KRAFT." 1.Kor. 1, 17. 

Med dette må jeg bare støtte meg til Guds ord her utlevert av Paulus. 
Anonym
Jeg har selv trodd på denne læren du står for. Jeg las alt jeg kom over av litteratur, og jeg glemte å lese i min Bibelen, hadde så stor tillit til de som visste bedre enn meg. Å lese i Bibelen ble bare forvirrende, det ga meg ingen salighet og fred. Men etter noen år holdt jeg det ikke ut lenger, tvilen kom snikende, så bestemte jeg for å lese i Bibelen, under bønn om at jeg måtte få se hva som sto der. Sakte men sikkert, det tok meg minst 2-3 år (for denne læren satt i ryggmargen!), så fikk jeg sett at denne læren ikke stemte med Guds ord. Den ene "legoklossen" etter den andre falt sakte men sikkert på plass. Jeg begynte å høre på forkynnere på "sunneord.no" og "forkynn.no", jeg måtte få lære mer. Jeg var så frimodig jeg tok kontakt med forkynner og forfatter Kjell Dahlene. Han hadde gjort en inngående studie og research-arbeid, besøkte denne lærens etablerte læresentra i USA og England. Det hele resulterte i en bok han ga ut. Det finnes også entale av ham om dette på nettet, hvor han besøkte en menighet i Bergen, tror jeg det var. Dette var til stor hjelp for meg. 
Jeg kan ikke overbevise deg...det kan bare Guds ord. Jeg ønsker du skulle fått sett dette, for jeg tror du søker etter sannheten på en ærlig og oppriktig måte. 
Jeg skriver dette i håp om å kunne være litt til hjelp. 
Jeg tviler ikke på at du ville blitt en god disippel for Herren, for skrive-og talegaver ser du ut til å ha mer enn nok av, det er så man kan misunne deg.
Åpne profilen til compaq
Loven før kristus. Helt fra barndommen av hadde Job trolig sett opp på stjernene og undret seg. Foreldrene hans hadde sikkert lært ham navnene på de store stjernebildene og det de visste om de lovene som styrer stjernebildenes bevegelser på himmelen. Folk i gammel tid brukte jo disse enorme, praktfulle stjernegruppenes regelmessige bevegelser for å avmerke de skiftende årstidene. Men hvor mye Job enn stirret opp på himmelen med ærefrykt, så visste han ikke hvilke mektige krefter det var som holdt stjerneformasjonene sammen. Han hadde derfor ikke noe svar å komme med da Jehova Gud spurte ham: Kjenner du stjernehimmelens lover. ( Job 38:31-33 ) 

Ja, stjernene blir styrt av lover- lover som er så nøyaktige og innviklede at dagens forskere ikke forstår dem fullt ut. Jehova er den høyeste lovgiver i universet. Hele hans verk blir styrt eller ledet av lover. Han elskede Sønn, all skapnings førstefødte, adlød trofast sin Fars lov før det fysiske univers var til ( Kol 1:15 ) Englene blir også ledet av lover ( Salme 103:20 ) Til og med dyr blir styrt eller ledet av lover når de følger de instinktene som deres skaper har programmert inn i dem. ( Ordsp 30:24-28) ( Jeremia 8:7 ) 

Hva med menneskene? Selv om vi er velsignet med slike gaver som intelligens, moralfølelse og åndelighet, trenger vi lover fra Gud for å vite hvordan vi skal bruke disse gavene. Våre første foreldre, Adam og Eva, var fullkomme, så de trengte bare noen få lover som skulle lede dem. Kjærligheten til deres himmelske Far skulle ha gitt dem mer enn god grunn til å adlyde med glede. Men de var ulydige. Det førte til at deres etterkommere ble syndige skapninger som trengte mange flere lover som skulle rettlede dem. I tidens løp dekket Jehova i sin kjærlighet dette behovet. Han gav Noah bestemte lover som Noah i sin tur skulle gjøre sin familie kjent med.

Mange hundre år senere gav Gud gjennom Moses den nyopprettede nasjonen Israel en detaljert, skreven lov. Det var første gang Jehova ledet en hel nasjon ved hjelp av en guddommelig lov. Apostelen Paulus som hadde studert loven grundig spurte: Hvorfor da loven. (Gal 3:19) For å få svar på det må vi huske at Jehova hadde lovt sin venn Abraham at hans slektslinje skulle frambringe en Ætt som skulle bringe alle nasjoner store velsignelser. ( 1.Mos 22:18 ) Men det lå en utfordring i dette: Blant Abraham utvalgte etterkommere, israelittene, var det ikke alle som elsket Jehova. Etter hvert som tiden gikk, viste det seg at de fleste av dem var stivnakkete og opprørske - noen av dem var nesten ikke til å styre. For slike mennesker var tilhørigheten til Guds folk bare et spørsmål om herkomst, ikke om personlig valg.

Hvordan kunne et slikt folk frambringe den lovte Ætt og høste gagn av denne Ætten. Jehova styrte dem ikke som roboter, men underviste dem ved hjelp av lover.  Hva lærte denne loven israelittene. Den lærte dem først og fremst at de hadde behov for Messias, som skulle løskjøpe dem fra deres syndige tilstand. Den lærte dem også gudsfrykt og lydighet. I samvar med løftet til Abraham skulle israelittene tjene som vitner for Jehova overfor alle andre nasjoner. Loven måtte derfor lære dem opphøyde lover for god oppførsel som ville kaste glans over Jehova, den skulle hjelpe Israel til ikke å ta etter de fordervede skikkene som nasjonene omkring fulgte. Moseloven innholdt 600 forskrifter. Noe av det som voldte loven størst skade. De 5 jødiske grupper var De skriftlærde,hasideerne,fariseerne,saddukeerne,esserne
Åpne profilen til RemiS
Har du lest blogginnlegget jeg linket til?
Åpne profilen til compaq
Apostelen Paulus, en av de mest framtredende av dem som studerte den teokratiske lov, skrev til de kristne i Roma: I er jo ikke under loven, men under nåden. ( Rom 6:14 ) Til de hebraiske kristne under ett skrev han: For et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svakt og unyttig - loven førte jo ikke noe fram til fullkommenhet. og et bedre håp føres inn, så vi kan nærmere oss til Gud. ( Heb 7:18-19 ) For å slå fast hvis lov det var som ble satt ut av kraft eller avskaffet skrev Paulus til de uomskårne hedningekristne i Efesus: Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og ble kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, at I på den tid sto utenfor kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden, men nå, i kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet mellom jøder og hedninger, idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved seg selv kunne skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet. ( Ef 2:11-16) Derfor blir mange overrasket når de får vite at Jehova avskaffet denne loven og brakte den til opphør og at ingen skapninger på jorden, ikke engang jødene, er under den lenger.

De som hevder at vi må holde sabbaten og som påstår at loven besto av to deler sier at det bare var seremoniloven som ble avskaffet, mens moral-loven som finnes i de ti bud, skulle gjelde for evig. De henviser til 2.Mos 31:16-17, hvor det står om det fjerde av de ti bud: Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt, en evig pakt. Den skal være et evig tegn mellom meg og Israels barn, for i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden og på den syvende dag hvilte han og holdt seg i ro. At ordet evig er brukt om den ukentlig sabbat, kan imidlertid ikke tydes slik at det fjerde bud og de andre ni skulle fortsette å stå ved makt for evig og derfor også gjelde for kristi disipler. De ti bud hadde ikke alltid vært gjeldende for mennesker, ikke engang for jødene. Moses, mellommannen for lovpakten med Israel sier dette klart og tydelig i 5.Mos 5:1-21. De ti bud ble ikke gitt til forfedrene Abraham, Isak og Jakob og Jakobs tolv sønner, men til de israelittene som var i live og var forsamlet ved Horebs berg da lovpakten ble opprettet med dem med Moses som mellommann. Når altså de ti bud ikke var gitt forfedrene, skulle ikke tanken på at de har vært avskaffet etter kristi død, behøve å enste oss.

Det går ikke an å dele opp lovpakten, så en del av den kunne bli avskaffet, nemlig den seremonielle del og en del av den fortsette å gjelde, nemlig den såkalte moralske del. I Jakob 2:10-11 sies dette klart: En enhver som holder hele loven, men snubler i en tig, han er blitt skyldig i alle. For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du da ikke driver hor, men slår i hjel, da er du blitt lovbryter. Hvis vi når anvender dette prinsippet på spørsmål om hvorvidt de ti bud og hele resten av moseloven skal være gyldige i all evighet, hva finner vi så, Jo, hvis det fjerde bud om sabbatsdagen var en evig pakt med Israel og et evig tegn, så måtte alle de ti bud og hele moseloven også være en evig pakt som skulle gjelde like lenge som det fjerde bud. Og omvendt, hvis resten av pakten ble avskaffet, også det fjerde bud være ugyldig 
Åpne profilen til gunnarr
Så Loven ble avskaffet etter Jesu død?
Åpne profilen til compaq
ja
Åpne profilen til RemiS
Så Loven ble avskaffet etter Jesu død?


Jesu død og oppstandelse oppfylte loven, slik at i Jesus Kristus gjelder den ikke lenger for jødene. 

Loven ble gitt til jødene. Den har aldri vært noe vi som kristne skulle forholde oss til. 
Åpne profilen til compaq
Jesus har med andre ord ikke sagt at lovpakten, dekalogen innbefattet, var like evig som den bokstavelige himmel og jord. Det Jesus sa var at loven var forbilledlig og at alle dens bilder og skygger av gode ting som skulle komme, ville bli oppfylt i en motbilledlig virkelighet. De skulle bli oppfylt til minste bokstav og tøddel, før den endelige slutt kom for Djevelens verden, når dens demoniske himmel og dens politiske, kommersielle og religiøse jord blir tilintetgjort.

Lenge før denne onde himmel og jord forgår, skulle bildene og skyggene i loven begymme å gå i oppfyllelse og når det skjedde måtte det innebære at loven var blitt avskaffet for å gi plass for motbildene eller virkeligheten, som kom med kristus Jesus. Vi er nå ved verdens ende og kan se at loven begynte å bli oppfylt for nitten hundre år siden. Da ble loven avskaffet ved at den ble naglet til det treet Jesus døde på som det motbilledlige Guds lam som tar bort verdens synd. ( Joh 1:29,36 )
Åpne profilen til Øivind
Jesu død og oppstandelse oppfylte loven, slik at i Jesus Kristus gjelder den ikke lenger for jødene. 

Loven ble gitt til jødene. Den har aldri vært noe vi som kristne skulle forholde oss til. 


1. Du bør lese deg opp på forskjellen mellom Jøde og Israelitt. Etter kong Salomo ble Israel delt i "house of Judah" (Benjamin+Judah) og "house of Israel" (de 10 resterende stammene. 

2. Loven ble gitt til alle.

"Det skal være en og samme lov for dere og for innflytterne som holder til hos dere, en EVIG lov fra slekt til slekt. Dere og innflytterne skal stå like for Herren." (4 Mos 15:15)

"Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus." (Gal 3:28)

At det ikke er forskjell på jøde eller greker er ikke et begrep fra NT. Det har vært gjeldende hele veien gjennom Bibelen. Det har ALDRI vært noen forskjellsbehandling (fra Guds side) av troende avhengig av hvilken mor og far man har. Egypterne som fulgte med Moses ut av Egypt var hverken annenrangs troende eller hadde andre retningslinjer å forholde seg til. 

Det er et udiskutabelt vitenskapelig faktum at det dyret som forårsaker, med god margin, flest sykdommer på oss mennesker er grisen. Tror du Gud sa at vi ikke skulle spise gris for å begrense oss, eller var det for at vi ikke skulle bli syke?
Viser side 1 av 4 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste